Ödev yaptırma sitesi Ders Programı,Dersler,Fakülteler,Genel İşletme dersleri ve içerikleri

İşletme dersleri ve içerikleri

İşletme dersleri ve içerikleri nelerdir, işletmede hangi dersler var, hangi dersler veriliyor ve bunun yanında işletme ders içerikleri nedir diye soran öğrenciler için aşağıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

 

 • Bankacılık
  Borçlar Hukuku
  Business Management
  Capital Markets
  Çalışma Ekonomisi
  Çok Uluslu İşletmeler Yönetimi
  Davranış Bilimleri
  Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
  Ekonometriye Giriş
  Entrepreneurship
  Etkili İletişim Teknikleri
  Finansal Muhasebe I
  Finansal Muhasebe II
  Finansal Pazarlar ve Kurumlar
  Finansal Tablolar Analizi
  Finansal Yönetim
  General Mathematics I
  General Mathematics II
  Girişimcilik
  Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
  Hazırlık Sınıfı(Zorunlu)
  Hizmet Pazarlaması
  Hukukun Temel Kavramları
  Human Resources Management
  International Finance
  Introduction to Econometrics
  Introduction to Management Science
  İhtisas Muhasebeleri
  İktisada Giriş I
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İstatistik I
  İstatistik II
  İşletme Bilimine Giriş
  İşletme Finansmanı I
  İşletme Finansmanı II
  İşletme Yönetimi
  İşletmelerde İş Hukuku
  İşletmelerde Stratejik Yönetim
  Kamu Maliyesi
  Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi
  KOBİ ve Aile İşletmeleri Yönetimi
  Küresel Pazarlama
  Makro İktisat I
  Maliyet Muhasebesi I
  Maliyet Muhasebesi II
  Management Information Systems
  Matematik I
  Matematik II
  Medeni Hukuk
  Mesleki Yabancı Dil I
  Mesleki Yabancı Dil II
  Mikro İktisat
  Muhasebe Denetimi
  Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları
  Organizasyon
  Pazarlama Araştırması
  Pazarlama I
  Pazarlama II
  Public Relations and Organizational Communication
  Satış Teknikleri
  Sermaye Piyasaları
  Sermaye Piyasası Hukuku
  Sigortacılık
  Sosyal Güvenlik Hukuku
  Statistics I
  Statistics II
  Strategic Management in Corporations
  Stratejik Değerleme ve Vaka Analizleri
  Stratejik Pazarlama
  Şirketler Muhasebesi
  Tedarik Zinciri Yönetimi ve E-Ticaret
  Teknoloji Yönetimi
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin)
  Ticaret Hukuku
  Ticari ve Mali Matematik
  Toplam Kalite Yönetimi
  Tüketici Davranışları
  Türk Dili I
  Türk Dili II
  Türk Kamu Yönetimi
  Türk Vergi Sistemine Giriş
  Türkiye AB İlişkileri
  Uluslararası Finansman
  Uygulamalı Portföy Analizi
  Üretim Yönetimi I
  Üretim Yönetimi II
  Vergi Hukukuna Giriş
  Yönetim Bilgi Sistemleri
  Yönetim Muhasebesi
  Yöneylem Araştırması I
  Yöneylem Araştırması II
  3. Sektör İşletmeciliği

 

 • Dersin Adı : Hukukun Temel Kavramları
 • Dersin İçeriği : Hukukun Temel Kavramları dersinde; hukuk kavramı hakkında genel bir bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde, hukukun ortaya çıkışı ve işlevi, hukukta yer alan genel kavramlar, teoriler, Türk hukukunun kaynakları ve temel kavramları, hukuk muhakemesinin esasları, adalet ve eşitlik ilkeleri yer almaktadır. Program öğrencilerine hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • Dersin Adı : İktisada Giriş I
  Dersin İçeriği: Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisinin kapsadığı konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz – talep, arz – talep kaymaları, elastikiyet kavramı. Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi. Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, makro iktisadi dengelerin oluşumu. Keynes öncesi ve sonrası karşılaştırmalı analizler, para iktisadi ile ilgili temel kavramlar. Milli gelirin reel ve parasal dengesi, açık ekonomi, açık ekonomide denge, milli gelir, uluslararası iktisadi ilişkiler.
 • Dersin Adı : İşletme Bilimine Giriş
  Dersin İçeriği: İşletmenin temel fonksiyonları, İşletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, İşletmeler ve çevreleri, Girişimcilik, İşletmenin amaçları, Fizibilite etütleri, Firmalar arası işbirlikleri.
 • Dersin Adı : Finansal Muhasebe I
  Dersin İçeriği: Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, bilanço –gelir tablosu ve ilkeleri, hesap kavramı ve planı, muhasebede kayıt yöntemleri, varlık, kaynak, gelir/gider hesapları ve maliyet hesaplarının dönem içi işleyişi, dönem içi işlemlerle ilgili uygulama.
  Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.
 • Dersin Adı : Mikro İktisat
  Dersin İçeriği: Fiyat mekanizmasının genel görünüşü, tüketici davranışları teorisi. Talep teorisi, yeni tüketici davranışları teorisi, arz teorisi, üretim teorisi ve maliyetler.
 • Dersin Adı : İşletme Yönetimi
  Dersin İçeriği : Tarihte ve günümüzde yönetim konsepti ve yönetim kuramları; yönetim işlevleri ve yönetim işlevlerinin uygulanmasına yönelik ilkeler; yönetsel problemler ve çözüm önerileri; stratejik yönetim konsepti; kriz yönetimi; çağdaş yönetim düşüncesi.
 • Dersin Adı : Finansal Muhasebe II
  Dersin İçeriği : Muhasebe kadit sistemi, envanter işlemleri, kısa ve uzun dönemli parasal ve parasal olmayan değerler. Reeskont işlemleri, dönem sonu envanter değerleme işlemleri ve finansal raporlama işlemleri.
 • Dersin Adı : Makro İktisat I
  Dersin İçeriği: Temel kavramlar, Klasik ve Keynesgil analiz, kamu kesimi ile dışa açık ekonomilerde milli gelirin belirlenmesi. Para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi IS-LM analiziyle birlikte incelenmektedir. Enflasyonun tanımı, türleri ve etkileri, enflasyona karşı uygulanacak politikalar ile rasyonel beklentiler, Philips eğrisi gibi konular da analiz edilecektir.
 • Dersin Adı : İstatistik I
  Dersin İçeriği: Verilerin düzenlenmesinde ve özetlenmesinde grafik ve tablo yöntemler, toplanma ve dağılma ölçüleri. Olasılığa giriş, kombinatoriks, kesikli ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık dağılımları, teorik olasılık dağılımları: binom, hipergeometrik, poisson, paskal, geometrik ve normal dağılım, bilgisayar uygulamaları.
 • Dersin Adı :Şirketler Muhasebesi
  Dersin İçeriği: Şirket türleri, kuruluş prosedürleri, sermaye yapısı ve sermaye hesapları, temettü politikaları, muhasebelendirme, şirketlerde, kar dağıtımı, tasfiye işlemleri ve muhasebesi
 • Dersin Adı : Ticari ve Mali Matematik
  Dersin İçeriği: Basit faiz, miktar, oran ve süre, bugünkü değer ve basit ıskonto. Taksitlendirme,
  basit faizi içeren denk faiz oranları, bileşik faiz hesaplama yöntemi, bileşik faiz miktarının formüle edilmesi, bileşik ıskonto ve bugünkü değerin bulunması. Faiz oranlarının bulunması, eşit taksitlerle kapital oluşturulması, oluşturulan kapitalin bugünkü değeri, ödeme dönemlerinin hesaplanması, devre başı ve devre sonu faiz oranlarının hesaplanması ve yıllık faiz oranlarının hesaplanması, amortismanların hesaplanması.
 • Dersin Adı : Pazarlama I
  Dersin İçeriği: Temel kavramlar ve tanımlar, diğer bilimlerle ilişkisi, pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, pazarlama karması, stratejiler, talep tahmini, pazar bölümleme.
 • Dersin Adı : İstatistik II
  Dersin İçeriği : Örnekleme, nokta tahmini ve güven aralıkları. Hipotez testleri, regresyon ve korelasyon, ki – kare testleri, zaman serileri ve indeksler. Bilgisayar uygulamaları, varyant analizi, maksimin ve minimaks kriterleri, prior ve posterior dağılımları.
 • Dersin Adı : İşletmelerde Stratejik Yönetim
  Dersin İçeriği : Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Stratejik Yönetimin Kapsamı, Stratejik Yönetimin Süreci ve Safhaları, Stratejik Yönetim ile ilgili Yaklaşımlar, Strateji Geliştirme Süreci ve Stratejik Analiz, Stratejik Alternatiflerin Analizi ve Strateji Seçimi, Stratejileri Uygulama ve Kontrol.
 • Dersin Adı : Pazarlama II
  Dersin İçeriği: Stratejik pazarlama, planlaması, global pazarlar, bilgi sistemleri, işletme davranışları, Pazar bölümleme, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri.
 • Dersin Adı : Organizasyon
  Dersin İçeriği : Strateji, vizyon, ve amaç kavramları, organizasyonda karar tipleri, planlama ve plan türleri, stratejik planlama, çevre analizi, strateji uygulama, kontrol Yönetim, yönetici ve organizasyon kavramları, Yönetim teorileri, organizasyon tipleri, yönetim stilleri, yönetim prosesleri, yönetim labirenti, organizasyon el gelişim, karar verme.
 • Dersin Adı : Kamu Maliyesi
  Dersin İçeriği: Kamu maliyesinin konusu, amaçları, araçları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler. Vergilemenin amaçları, vergi tekniği, vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, gelir, gider ve servet vergileri, vergileme ve gelir dağılımı, vergileme. Ekonomik istikrar, vergileme ve iktisadi büyüme.
 • Dersin Adı : Maliyet Muhasebesi I
  Dersin İçeriği : Temel kavramlar ve tanımlar, maliyetlerin sınıflandırılması, SMM tablosu, İlk Madde ve Malzeme Giderleri (sınıflandırılması, işleyişi, ESM, stok değerleme yöntemleri muhasebesi), İşçilik giderleri (sınıflandırılması oluşumu, ücret sistemleri muhasebesi),GÜG (özellikleri takibi I, II, III, dağıtım, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme)
 • Dersin Adı : Yöneylem Araştırması I
 • Dersin İçeriği: Temel kavramlar ve tanımlar, yöneylem modelleri, lineer programlama, grafik çözümü, simpleks, dualite ve duyarlılık analizleri, atama problemleri,
 • Dersin Adı : Ekonometriye Giriş
  Dersin İçeriği : Ekonometrik Bir Araştırmanın Aşamaları, İki Değişkenli Ekonometrik Modeller ve Uygulamalar, Çok Değişkenli Ekonometrik Modeller ve Uygulamalar, Kukla (Yapay) Değişkenli Ekonometrik Modeller ve Uygulamalar, En Uygun Ekonometrik Modelin Belirlenmesi, Bilgisayarlı Uygulamalar.
 • Dersin Adı : Küresel Pazarlama
  Dersin İçeriği : Uluslar arası Pazarlama kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi, Global Pazarlama kavramı, Türkiye’nin uluslar arası ticaretteki yeri ve önemi, Uluslarası Pazarlama Çevresi; Ekonomik Çevre, Politik Çevre, Kültürel Çevre, Yasal Çevre, Dünya ticaretinde başlıca kuruluşlar ve gruplar, Uluslar arası pazarlama planlaması, Uluslar arası pazarlamada mal kavramı; geliştirilmesi, özellikleri ve uyum standartları, Uluslar arası Markanın oluşturulması ve Ulusların Markası, Uluslar arası pazarlarda fiyatlama; Ödeme şekilleri, Fiyatlama politikaları, yöntemleri ve fiyatlamayı etkileyen faktörler, Uluslararası pazarlarda Dağıtım Kanalları, Dağıtım politikaları ve Fiziksel Dağıtım, Uluslararası pazarlamada tutundurma faaliyetleri; Reklam ve reklam araçları, politikaları, Uluslar arası Pazarlama Araştırması.
 • Dersin Adı : Maliyet Muhasebesi II
  Dersin İçeriği : Maliyet sistemlerinin oluşturulması, sipariş ve safha maliyet sistemleri, bütçeleme, üretim Birleşik ve yan ürünlerde maliyetleme, MHK analizleri, transfer fiyatlandırması.
 • Dersin Adı : İşletme Finansmanı II
  Dersin İçeriği : finansal sistemleri anlama, finansal planlama, tahminleme, bütçeleme, paranın değeri, fizibilite etütleri
 • Dersin Adı : Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişimi
  Dersin İçeriği: Halkla ilişkilerin gelişimi, doğuşu, önemi, Kamu ve özel sektör açısından halkla ilişkiler ve önemi, halkla ilişkilerde araç ve yöntemler, kamu kesimi halkla ilişkiler, özel kesim halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve ilgili kavramlar (reklam, kamuoyu, propoganda, iletişim)
 • Dersin Adı : Yöneylem Araştırması I
  Dersin İçeriği: Temel kavramlar ve tanımlar, yöneylem modelleri, lineer programlama, grafik çözümü, simpleks, dualite ve duyarlılık analizleri, atama problemleri,
 • Dersin Adı : Yöneylem Araştırması II
  Dersin İçeriği : İnteger programlama, network minimizasyonu, en kısa yol problemi, karar ağacı, oyun teorisi.
 • Dersin Adı : İşletmelerde İş Hukuku
  Ders içeriği: Dersin konusu, temelde işçi ve işveren arasındaki hizmet akdi ilişkisinin hukuki açıdan incelenmesidir. Başlıca şu konular işlenir: Kavramlar ve Tanımlar, İş Hukukunun Kaynakları, İşçi, İşveren, İşveren vekili, İşyeri ve İşletme vb. Tanımlar, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Türleri, Yapılması ve Sınırlandırılması, İçeriği, Tarafların Borçları, Hizmet Akdinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Kıdem Tazminatı ve İş Güvencesi Sorunu, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin.
 • Dersin Adı : Tüketici Davranışları
  Dersin İçeriği: Tüketici-müşteri, ihtiyaçlar, istekler, tüketici davranışı kavramı, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisi, tüketici satın alma süreci, satın alma ve satın alma sonrası davranışlar, tutumlar, tutumların değiştirilmesi.
 • Dersin Adı : Sosyal Güvenlik Hukuku
  Dersin İçeriği : Bireysel iş hukuk kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkili toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir.
 • Dersin Adı : Üretim Yönetimi I
  Dersin İçeriği: Üretim yönetiminin temelleri, Üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, dağıtım planlaması ve rota analizi, tesisat yerleşimi, üretim planlaması ve talep tahmin yöntemleri, istatistiksel kalite kontrol.
  Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.
 • Dersin Adı : Finansal Tablolar Analizi
  Dersin İçeriği : Finansal tablolar, Yatay ve dikey analizler, karlılık rasyoları, nakit akışı, gelir tablosu, nakit akışı, konsolide bütçeler, trend analizi, enflasyon muhasebesi.
 • Dersin Adı : Sermaye Piyasaları
  Dersin İçeriği : Sermaye kalkınma ilişkisi ve sermaye birikimi, Finansal piyasalar, para ve sermaye piyasaları, sermaye piyasaları araçları, menkul kıymet piyasaları, temel ve teknik analizler, sermaye varlıklarının fiyatları, modern portföy teorisi, tahvil ve hisse senedi değerlemesi
 • Dersin Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi
  Dersin İçeriği : İnsan kaynakları kavramı, planlaması, seçim, eğitim, performans değerlendirilmesi.
 • Dersin Adı : Çalışma Ekonomisi
  Dersin İçeriği : Çalışma sosyolojisi, çalışma psikolojisi, endüstri ilişkileri, eğitim ekonomisi, sendikalar, sendikaların ekonomik etkileri, işsizlik, işsizlikle mücadelede izlenen politikalar, enflasyon ve ücretler, istihdam, toplu pazarlık.
 • Dersin Adı : Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları
  Dersin İçeriği : Logo LKS (Logo Klasik Sistem) Muhasebe Programının Kullanımı, Programın Bilgisayara Cd’den Yüklenmesi Süreci, Logo LKS Programında Kullanılan Kısayol Tuşları, Logo LKS’de Yönetim Bölümü, Logo LKS Günlük İşlem Bölümü, Logo LKS Programında THÇ’ye Göre Muhasebe Entegrasyon, İşlemleri Ve Kodlama, Alım-Satım Tanımları, Kasa Giriş Ve Çıkış İşlemleri, Fatura İşlemleri Bölümü, Stok İşlemleri Bölümü, Cari Hesap İşlemleri, Çek-Senet İşlemleri Bölümü, Banka İşlemleri Bölümü, Genel Muhasebe İşlemleri Bölümü.
 • Dersin Adı : Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
  Dersin İçeriği : Dış Ticaretin tanımı, politikası, amaçları, İhracatçı, ithalatçı, ihracat türleri, İhracat işlemlerinde başvurulacak kuruluşlar, Dış ticarette kullanılan belgeler, Dış ticarette teslim şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri, İthalat ve ihracatta gümrük işlemleri, Dış ticarette özel durumlar, Dış ticaret işlemleri muhasebesi, Dış ticaret işlemleri muhasebesinde ihracat işlemleri, Dış ticaret işlemleri muhasebesinde ithalat işlemleri.
 • Dersin Adı : Finansal Pazarlar ve Kurumlar
  Dersin İçeriği : Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar, Para Piyasaları, Tahvil Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymet Borsaları, Kollektif Yatırım Kurumları, Merkez Bankaları, Ticaret Bankaları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Özel Finans Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sigortacılık, Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma, Uluslar arası Para ve Sermaye Piyasaları.
 • Dersin Adı : Bankacılık
  Dersin İçeriği: Finansal Sistem Finansal Kurumlar ve Bankalar, Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi, Banka Türleri, Bankaların Organizasyon Yapısı, Ticari Bankaların Fon Kaynakları, Ticari Bankaların Fon Kullanımları, Bankalarda Kredi Politikası, Bankacılık Hizmetleri, Uluslar arası Bankacılık, Banka Riskleri ve Bankacılık Krizleri, Bankacılık Düzenlemeleri, Bankaların Denetim ve Gözetimi, Bankalarda Performans Analizi.
 • Dersin Adı : Toplam Kalite Yönetimi
  Dersin İçeriği : Kalite kavramı, kalitenin tarihçesi, Toplam Kalite Yönetim felsefesi, süreci ve işleyişi, Toplam Kalite Yönetim felsefesinin ilkeleri, Türkiye’den ve Dünyadan uygulamalar, ISO’nun tanımı, ISO 9000 Kalite Yönetim sistemi ve süreci, TSE, TSE’nin verdiği belgeler Toplam Kalite uygulamalarında kullanılan sorun çözme teknikleri ve örnek uygulamalar, TKY ile ilgili diğer yönetim yaklaşımları, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar.
 • Dersin Adı : Hizmet Pazarlaması
  Dersin İçeriği : Hizmet kavramının tanımlanması, Hizmetlerin özellikleri, Hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, Hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmetlerde mal kavramı, Hizmetlerin fiyatlandırılması, Hizmetlerin dağıtımı, Hizmetlerde tutundurma, Hizmet pazarlamasında personel ve fiziksel kanıtlar, Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite yönetimi, Hizmet kalitesi; Reklam kavramı, Reklamın amaçları ve işlevleri, Reklam çeşitleri, Reklam stratejileri ve taktikleri, Reklam bütçesinin hazırlanması ve Reklamın etkinliğinin ölçülmesi.
 • Dersin Adı : Tedarik Zinciri Yönetimi ve E-Ticaret
  Dersin İçeriği : Tedarik zinciri yönetimi ve e-ticaret dersi üretim yönetimi açısından tedarik zincirinin önemi ve bu bağlamda elektronik ortamda gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin niteliklerini inceleyen bir derstir. Bu ders kapsamında öncelikle ilgili kavramların teorik altyapıları öğrencilere sunulmaktadır. Daha sonra e-ticaret türleri, gereksinimleri, avantajları ve karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmaktadır. Dünyada ve ülkemizde mevcut durum incelendikten sonra tedarik zinciri ve e-ticaret kavramları ile bağlantılı olan e-hizmet kavramı ve bu kavramın değerlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.
 • Dersin Adı : 3. Sektör İşletmeciliği
  Dersin İçeriği: Temel kavramlar ve tanımlar, diğer bilimlerle ilişkisi, finansal karar verme, rasyo analizleri, sermaye bütçelere, temettü politikası, çalışma sermayesi
 • Dersin Adı : Üretim Yönetimi II
  Dersin İçeriği: Üretim yönetiminin temelleri, envanter yönetimi, proje yönetimi, toplam kalite yönetimi, teknoloji yönetimi, MRP, JIT, ergonomi.
 • Dersin Adı : Uluslararası Finansman
  Dersin İçeriği : Uluslararası finanssal kurumlar, döviz dönüşüm, uluslararası çalışma sermayesi, uluslararası yatırım analizleri, uluslararası bankacılık
 • Dersin Adı : Girişimcilik
  Dersin İçeriği : Girişimcilik Kavramı, Girişimcinin Temel Özellikleri, Girişimci İş Adamı-Yönetici İlişkisi, Girişimcilik Eğitimi, Yaratıcılık, Girişimcilik Finansman Türleri, Risk Sermayesi, Girişimciliği Etkileyen Faktörler, Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik.
 • Dersin Adı : İhtisas Muhasebeleri
  Dersin İçeriği : Bankacılık muhasebesi: banka tanımı ve türleri, önemi, yapısı ve muhasebesi istemi, para arzı, banka kredileri, döviz dönüşümü ve muhasebelendirilmesi, İnşaat muhasebesi: İnşaat şirketleri ve türleri, muhasebe sistemleri, yıl sonu kayıtları.
 • Dersin Adı : Yönetim Muhasebesi
  Dersin İçeriği : Yönetim muhasebesinin temelleri, karar verme sürecinde maliyet- hacim-kar ve başa baş analizler, maliyet sistemleri, bütçeleme, karlılık analizleri, standart maliyetleri ve sapma analizleri, özel durumlarda maliyet- hacim-kar analizleri, geçerli maliyet analizleri.
 • Dersin Adı : Muhasebe Denetimi
  Dersin İçeriği : Denetim fonksiyonu, standartlar ve objektifler, iç ve dış denetim, örnekleme, finansal değerlendirme, raporlama
 • Dersin Adı : Sermaye Piyasası Hukuku
  Dersin İçeriği : Sermaye kalkınma ilişkisi ve sermaye birikimi, Finansal piyasalar, para ve sermaye piyasaları, sermaye piyasaları araçları, menkul kıymet piyasaları, temel ve teknik analizler, sermaye varlıklarının fiyatları, modern portföy teorisi, tahvil ve hisse senedi değerlemesi
 •  Dersin Adı : Sigortacılık
 • Dersin İçeriği : Sigortanın Tanımı, Özellikleri ve İlkeleri; Sigortacılığın Mikro ve Makro İşlevleri; Sigortacılığa İlişkin Kavramlar ve Uygulamaları; Sigorta Üretim Sistemi ve İşleyişi; Sigorta Branşları Mal ve Sorumluluk; Hayat Branşı Reasürans ve Pool Kuruluşları; Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Karşılaştırmalar; Türk Sigorta Sektöründe Ekonomik Kayıplar ve Boş Kapasiteler; Ar-Ge Faaliyetlerinin Yetersizliğinden Doğan Kayıplar; Türk Sigorta Sektöründe Son Gelişmeler ve AB Direktifleri.
 • Dersin Adı : Uygulamalı Portföy Analizi
  Dersin İçeriği : Tasarruf, Yatırım, Finansal Yatırım Kavramları, Finansal Piyasalar, Finansal Piyasalarda Yatırım Yapmayı Etkileyen Faktörler, Yatırım Alternatifleri – Menkul Kıymetler, Değişken Getirili Menkul Kıymetler ( Hisse Senetleri), Sabit Getirili Menkul Kıymetler (Tahviller), Genel Değerlendirme Modeli, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sermaye Piyasası Analizleri – Temel Menkul Kıymet Analizi, Teknik Analiz – Etkin Pazar Hipotezi ve Rassal Yürüyüş Kuramı, Portföy Analizi, Portföy Yönetiminde Kurumsallaşma, Yatırım Alternatifleri – Menkul Kıymetler Dışındakiler.
 • Dersin Adı : Teknoloji Yönetimi
  Dersin İçeriği : Küresel rekabet ve teknoloji, teknoloji stratejileri ve teknoloji yönetimi, teknolojik yenilik, Ar-Ge yönetimi, teknoloji transferi, bilişim sistemleri, teknolojik işbirliği.
 • Dersin Adı : Stratejik Pazarlama
  Dersin İçeriği : Pazarlama Kavramının ortaya çıkışı, gelişimi ve günümüzdeki konumu, Strateji Kavramı, Stratejik Pazarlama Kavramı, gelişimi ve önemi, Stratejik pazarlama Planlaması, İşletmeler için Misyon ve Vizyon kavramları, Portföy Analiz stratejileri, Büyüme stratejileri, Fiyatlama politikaları ve stratejileri, Dağıtım Kanalı Stratejileri, Fiziksel dağıtım yöntemleri, Stratejik Tutundurma Kararları, Reklam Stratejileri, Kişisel Satış Yöntemleri ve Doğrudan pazarlama Stratejileri, Stratejik Pazarlama Uygulamaları.
 • Dersin Adı : Pazarlama Araştırması
  Dersin İçeriği : Pazarlama araştırması kavramı, tanımı ve türleri, Pazarlama araştırması süreci; Problemlerin tanımı ve teşhisi, Veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme yöntemleri ve hataları, Veri toplama yöntemleri; Anket, Gözlem, Deney ve Projeksiyon Yöntemi, Verilerin Analizi; (SPSS paket programının yardımı ile) Parametrik hipotez testleri ve parametrik olmayan hipotez testleri, Sebep – sonuç analizleri (Regresyon ve korelasyon Analizi) ve Sonuçların yorumu ve raporlanması.
 • Dersin Adı : Çok Uluslu İşletmeler Yönetimi
  Dersin İçeriği: Dünya pazarları, hukuki, teknolojik ve politik çevreler, uluslararası para sistemleri, para sistemleri, stratejik yönetim
 • Dersin Adı : KOBİ ve Aile İşletmeleri Yönetimi
  Dersin İçeriği : KOBİ tanımı, özellikleri, KOBİ’lerin avantajları ve dezavantajları, KOBİ’lere verilen teşvikler, Aile işletmelerinin tanımı, özellikleri, Aile işletmelerinin avantajları ve dezavantajları, Türkiye’den ve Dünyadan örnek uygulamalar.
  Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.
 • Dersin Adı : Stratejik Değerleme ve Vaka Analizleri
  Ders İçeriği: Stratejik Yönetim Düşüncesinin Tarihçesi, Strateji Kavramı ve Özellikleri, Stratejik Yönetim Kavramı ve Özellikleri, Stratejik Yönetim Modeli, Stratejik Planlama Modeli, Vizyon Oluşturma, Çevre Analizi, Kurumsal Değerler, Misyon Belirleme, Stratejik İş Modeli, SWOT Analizi, Boşluk Analizi ve Strateji Formülasyonu, Stratejik İş Planı, Stratejik Planlama ve Yönetim Araçları, Stratejik Değerleme ve Kontrol, Stratejik Karar Alma Süreci ve Teknikleri, Vaka analizleri – Uygulamalar.

Related Post

Anadolu ÜniversitesiAnadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi AÖF_- Güz Dönemi Vize Sınavları, – Aralık Açıkogretım Adalet Türkiye ekonomisi AÖF Kayıt Dondurma??? açıköğretim önlisans ilahiyat işletme iö Büt nereye ben oraya açıköğretim kayıt yenileme yılı Aöf

İstanbul Üniversitesiİstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine lisans, yüksek lisans ve master düzeyinde akademik destek hizmeti sunmaktayız. Ödev yazımı, proje hazırlaması, tez yazımı ve tez düzenlemesi çalışmalarında yardımcı olmaktayız. Ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, tez