Ödev yaptırma sitesi Genel Tez öneri formu nasıl yazılır

Tez öneri formu nasıl yazılır

Tez öneri formu nasıl yazılır, birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisinin öğrenmek istediği sorulardan biridir. Bu yazıda detaylı olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilere yardımcı olacak bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

TEZ ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR?

  Tez önerisinde öğrencinin ad ve soyadının, tez başlığının bulunduğu bir kapak sayfası gerekir. Tez önerisinin uzunluğu çeşitli faktörlere bağlıdır, ama ortalama olarak yaklaşık 25-30 sayfadır. APA 6’ya göre 3500 sözcüktür. Tez başlığı ise 12 sözcüğü geçmemelidir. Bazı öğrenciler tezin ilk üç bölümünü öneri olarak yazmayı tercih ederler ki bu öneriyi oldukça uzun bir hale getirir.

Tez öneri formu nasıl yazılır

Aşağıda örneklerle bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

  Öneri, çalışmanın uygunluğuna göre, tez öneri formu aşağıdaki öğeleri kapsamalıdır:

  1.Giriş

      a. Konuya genel bakış

      b. Problem Cümlesi

      c. Araştırmanın Amacı ve Hedefi

      d. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları

  2. İlgili Literatür

  3. Teorik Çerçeve ve Metodoloji

      a. Tasarım(Deney Deseni)

      b. Araştırmanın Genel Yaklaşımı ve Mantığı

      c. Teori Matrisi, Araştırma Soruları, Veri/Yöntem ve Analiz

      d. Evren ve Örneklem

       e. Veri Toplama Yöntemleri

  4.Veri Analizi

      a. AraştırmanınGeçerliliği ve Güvenilirliği

      b. Etik Hususlar

  5. Araştırmanın Beklenen Sonuçları ya da Etkileri

  6. Kaynakça

  7. Ekler

      a. (Varsa)mülakat protokolü ve sorular

      b. Etik inceleme formları ve malzemelerin taslak kopyaları

BAŞLIK SAYFASI

  Başlık Sayfası tez önerinizin okuyucu kitlesi için ilk izlenimi sağlar.  Başlık tam ve araştırmanın odak noktası olmalıdır. Başlığın önerilen araştırmanın içeriği ve anahtar düşünceler hakkında bir fikir veriyor olduğundan emin olun. 

  1.  Başlığınız araştırmanın mini bir özeti olarak hizmet etmeli ve en önemli sözcükleri içermelidir.

  Örneğin:

  • “Solak öğrenciler ve bunun öğrenme tercihleriyle ilişkisi” araştırmanın odağının solaklıkla ilgili olacağını ima eder.

  • “Öğrencilerde öğrenme tercihleri ve bunun solaklıkla bağlantısı”  araştırmanın odağının öğrenme tercihler ile ilgili olacağını ima eder.

  2. Sözcük seçimi ve sözdizimi çok hassas bir konudur ve bazı araştırmacılar projeleri için başlığı, araştırma önerisi yazma sürecinin sonuna bırakırlar. Bunu yaparlar ki, araştırmalarını temsil edecek ifadeler ve cümle yapılarında mümkün olduğunca hassas olabilsinler.

  Aşağıdaki listede çeşitli alanlardaki tez önerisi başlıkları için örnekler bulunmaktadır. Genellikle başlık sayfalarında kullanılan cümle örneklerini gözden geçirin.

  • Eminem Albümlerindeki Şarkı Sözlerinde Kullanılan Argonun Dilbilimsel Bir Analizi

  • Çağdaş Grafik Tasarımda Kültürel Materyallerin Rolüyle İlgili Bir Çalışma

  • İngiliz Futbolunda Seyircilerin Takım Desteklemesinde Değişen Faktörler: Coğrafi Belirleyiciler Maça Devamın Belirlenmesinde Nasıl Bir Rol Oynamaktadır?

  • Dişi Sıçanlarda İnflamatuar Bir Uyarandan Sonra Görülen Tümörlerde Östrojen, Alkol Ve Yaşın Etkisi

  ÖRNEK BAŞLIK SAYFASI

  Tez Önerisi 

  Akdeniz Kıyılarında Yaşayan Balıkçı Toplulukların Yoksun Beslenme Durumu   

  GİRİŞ:

  Giriş  çok önemlidir, aslında tez önerinizin en önemli parçasıdır. Eğer giriş okuyucuların dikkatini çekerse, tez önerinizin tamamını okuyacaklardır.   Etkili bir giriş, çalışmanın anlamı ile birlikte sorunun sunumunu anlatır. Ayrıca seçilen konuda sizin çalışma yapmanızın gerekliliğini savunan bir argüman olarak hizmet verir ve eğilim ve düşünceleriniz hakkında okuyucuya net bir bakış açısı kazandırır. Böylece giriş bölümü araştırmanız için bir içerik ve arka plan açıklaması sunar.

  Tez önerinizin geri kalanı bu bölümü destekler. Aşırı uzun olmasına gerek yok, birkaç paragraf yeterli olacaktır, ancak projenizin doğası, içeriği ve kapsamını ortaya koyduğunuz bölüm olduğu için en kritik bölümdür.  Giriş bölümünüzün önemli kısımları genellikle araştırmanın özeti haline geldiği için tamamladığınız araştırma ve sonuçları bir kitleye sunmakta kullanılabilecektir. Giriş bölümünün bu kısımları ayrı ayrı tarif edilmiş olmasına rağmen, bazı parçalar asıl öneri yazıldığında birlikte kombine edilebilir. Tez öneri formu nasıl yazılır yazısını okumaya devam edin.

  A. Tüm giriş bölümlerinde bu öğeler vardır.

  • Problem Cümlesi (Net Bir Şekilde)

  •Araştırmanın Hedef ve Amacı   

  •Araştırmanın Önemi ve Kısıtlılığı (varsa)

  •Araştırma Soruları ya da Hipotez(ler)

  •Tanımlamalar

   B. Giriş bölümünün hazırlanışı tez önerisini yazan kişiye özeldir. Aşağıda giriş bölümüyle ilgili bazı strateji örnekleri göreceksiniz.

  1.Giriş bölümü

  • Okuyucunun ilgisini çekmek için ilginç bir şey, örneğin, bir alıntı ya da bir hikaye ile başlayın.

  •Sizi meraklandıran soruyu ortaya koyun. Bilmek ya da anlamak istediğiniz şey nedir? Bu konu nasıl ilginizi çekti? Başladığınız zamandan bu yana gelişen süreci tanımlayın.

  •Neden böyle bir çalışmaya gerek olduğunu anlatın. Bu alanda araştırma yapılması için ihtiyaç olduğu ya da konuya gösterilen dikkatin yetersizliği ile ilgili kaynaklara atıf yapın. Bu çalışmanın nasıl faydalı olabileceğini kendi sözcüklerinizle anlatın.

  •Araştırmanın hedef kitlesini tarif edin (Örneğin, halk, aile terapisti).

  • Araştırma sonunda elde edeceğinizi düşündüğünüz ürününüzü tarif edin. Araştırma raporunuz nasıl bir şekil alacak? (Örneğin, bilimsel bir makale, bir dergi makalesi, bir bildiri, bir belgesel için video senaryosu, doktora tezi)

  • Giriş bölümünü tez önerinize genel bir bakış ile sonuçlandırın.

    2.Giriş bölümü (2 sayfa)

    •Araştırmanızın konusu nedir?

  • Araştırma sorularını mümkün olduğunca açık formüle edin. Araştırmanın amacı nedir, örneğin betimleyici, araştırmacı, açıklayıcı, değerlendirme mi?

  •Daha önceki ilgi ve merakınız sizi nasıl bu sorulara taşıdı? (aldığınız diğer dersler, iş deneyimi, tartışmalar, vb. yüzünden bu araştırma içine girmiş olabilirsiniz,).

  •Araştırma sorularınızı oluştururken kullandığınız varsayımları açıklayın. Kullandığınız kavramları açıklayın; bunları ölçmek için hangi göstergeleri/değişkenleri kullanacaksınız? Hipoteziniz ve bağımlı/bağımsız değişkenleriniz nelerdir? Ya da neyi açıklamaya çalışıyorsunuz?

  •Geçici tezinizi (argümanınızı) paylaşın (güncel çalışmanıza dayalı araştırma sorularınıza verilecek en iyi cevap)

  •Araştırma sorunuzun önemi nedir? Bu araştırmanın neden takip edilmeye değer olduğunu açıklayın. Bu araştırma sorusunu cevaplamak neden çok önemli?

    3. Giriş bölümü

  • Bu bölümde, önerilen proje için bir bağlam (context) oluşturulur ve okuyucunun ilgisini çekmek gerekir.

  • Çalışmanızın arka planını açıklayın (geniş bir açıdan başlayarak araştırma sorusuna daraltıncaya kadar geçen süreci)

  •Tezinizle ilgili olduğu sürece araştırma konusu hakkında bilinenleri gözden geçirin.

  •İlgili kaynaklara atıf yapın.

  • Giriş bölümünde genel bir bilimsel arka planın okuyucular (örneğin sınıf arkadaşları)tarafından kolayca anlaşılır bir düzeyde olması gerekir. Tez öneri formu nasıl yazılır devam ediyor

  PROBLEM CÜMLESİ (İFADESİ)

  Bir araştırma önerisinin en önemli özelliği araştırma sorusunun netliğidir. Kısacası, araştırma sorusunda kullandığınız ifade kesinlikle çok fazla güce sahiptir.  Problemin ifade biçimi, araştırmanın odak noktasıdır. Ne üzerinde çalışacağınızı, deneysel ya da deneysel olmayan bir inceleme mi yapacağınızı ve bulgularınızın amacının ne olacağını belirtmelidir. Giriş bölümünün bir parçası olarak, etkili problem ifadeleri şu soruya cevap vermelidir: “Bu araştırmanın neden yapılması gerekiyor?”

  Sadece bir cümleden ibarettir ( ama birkaç paragrafla ayrıntılandırmak gerekir). Bu ayrıntılarda, yanlış olduğunu düşündüğünüz, daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşündüğünüz ya da mevcut yöntemlerin işe yaramadığını düşündüğünüz şeylerden bahsedebilirsiniz.

  •Problem cümlesi (ifadesi) örneği:

  ” İşten çıkarılma sıklığı, orta yöneticiler üzerinde korku, endişe ve verimlilik kaybı yaratıyor.”

  İfadeniz, hedefe yönelik, kısa ve öz olmalıdır. Tanımladığınız araştırma sorusunun kısa bir özetini verin.  Sorunu net bir şekilde tanımlamakta başarısız olursanız, araştırma öneriniz kabul edilebilir ya da güvenilir sayılamaz. Sizin için en büyük zorluk, konuya hala (nispeten) yabancı olduğunuz için, konunun sınırlandırılması (daraltılması) olabilir. Literatür Taraması bu konuda size yararlı olacaktır.

  Problem cümlesi sadece tek bir cümleyken, giriş bölümüne her zaman daha geniş, özenle hazırlanmış, araştırma bulguları ve diğer öğeleri içeren yardımcı birkaç paragraf eşlik eder.  Üzerinde çalışmak için sorunun yeterince önemli olduğuna ilişkin ikna edici argümanlar sunabilir ya da başkalarının düşüncelerini ekleyebilirsiniz (politikacı, fütürist, diğer profesyoneller). Konunun iş, sosyal ya da politik eğilimler ile ilgisini, sorunun kapsamını ve derinliğini gösteren Literatürden gelen ufak deliller sunarak açıklayın. Sorunun ciddi ve somut göstergelerini vermeye çalışın. Giriş bölümünü yazdıktan sonra da kolayca tek bir problem cümlesi tanımlayabilirsiniz.

  ARAŞTIRMANIN HEDEF VE AMACI:

  Bu bölüm sizin tarafınızdan incelenen sorun veya sorunun cevabını bulmak için yapılan çalışmanın istenilen sonuçlarına ilişkin hedef ve amaçlarını açıklar. Amaç, genellikle çalışmada neyi gerçekleştirmek niyetinde olduğunuzu açıklayan tek bir ifade ile başlar. Bazı tipik ifadeler:

  Bu çalışmanın amacı…

         … zorluğun üstesinden gelmek…

         … ne olduğunu keşfetmek…

         … nedenleri veya etkileri anlamak…

         … ile ilgili mevcut anlayışımızı geliştirmek …

         … ‘ın yeni bir yorumunu yapmak…

         … neyin ——-‘i  başarılı ya da başarısız yaptığını anlamak …

  Sonra bunu araştırmanın amacını destekleyen hedefleri açıklayan bir paragraf izler. Hedef ve amaç sözcükleri genellikle karıştırılır. Her ikisi de kişinin elde etmek isteyebileceği şeyleri anlatır, fakat, her ikisinin kapsamı farklıdır.  Amaçlar, daha geneldir, uzun zaman dilimleri içinde daha büyük popülasyonları etkilerler. Büyük ve genel bir vizyonu ifade ederler. Hedefler daha belirgin (spesifik) tanımlanır. Belirli bir görevi gerçekleştirmek için zamana bağlıdırlar ve amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin ölçülebilir sonuçlarıdırlar; gerçekleştirildi ya da gerçekleştirilmedi diye tanımlanırlar. Hedefler, bir çalışmanın amaçları ile uyumlu hale getirilmelidir.

        Aşağıdaki tabloda bu farka ilişkin detayları göreceksiniz.

     AMAÇ  HEDEF 
İfadede ne anlatılıyor?  Araştırma yapılmasına yönelik maksat  Kişinin bir şeyi gerçekleştirmek ya da elde etmek maksadıyla sergilediği çaba ya da etkinlik 
İfade geçerli zaman dilimi nedir?  Uzun vadeli  Kısa vadeli
İfadede tanımlanan etkinliği nasıl ölçeceksiniz?   Ölçülemez  Ölçülebilir
İfadede ne tür bir sonuç tanımlanıyor?  Manevi/Soyut  Maddi/Somut
İfadede nasıl bir eylem tanımlanıyor?  Genel eylem  Belirli (spesifik) bir eylem
İfadede nasıl bir genel plan tarif ediliyor?  Geniş plan  Dar plan
İfade (cümle) örneği  Okul sonrası programı, çocuklara daha iyi okumalarında yardımcı olacaktır.  Okul sonrası uygulanan iyileştirici eğitim programı, standart okuma testlerinin de gösterdiği gibi, altı ay boyunca katıldıktan sonra birinci sınıf düzeyindeki 50 çocuğun okuma puanlarını artırmalarında yardımcı olacaktır.

  TANIMLAMALAR

  Tez önerinizin araştırma alanınız hakkında fazla bir bilgisi olmayan genel okuyucu için anlaşılır olduğundan emin olun.  Bu bölüm genellikle hedefler, hipotez ve araştırma sorularında belirtilen önemli terim ve kavramların tanımını verir. Konuya özel ve teknik terimleri tanımlayın.  Eğer deney bağlamında geleneksel olarak kabul gören anlamlardan farklı anlamda kelimeler kullanıyorsanız, bu terimleri tanımlayın. Tanımlamalarınızda yetkili kaynaklara atıf yaptığınızdan emin olun.

  Herhangi bir operasyonel tanımlama (sadece bu çalışma için oluşturduğunuz) varsa mutlaka tanımlayın. Operasyonel bir tanım örneği: “Bu araştırmada ilerleme, operasyonel olarak, son test puanıyla ön test puanı arasındaki fark olarak tanımlanmıştır “.

  Tanımlamalar sayfasını düzenlemenin en iyi yolu, terimleri alfabetik sıraya göre ve tam cümleler halinde tanımlamaktır.

  Aşağıda “Yaşlı Yetişkinler Arasında Kendi Kendine (Öz-Yönelimli) Öğrenmeye Hazırlık Ve Yaşam Doyumu” başlıklı bir tez önerisinin tanımlamalar bölümünden örnekler göreceksiniz:

  Anahtar Terimlerin Tanımı

  Yaşam Doyumu – Kişinin kendini genel psikososyal açıdan iyi olarak değerlendirmesidir. (a) ruhsal durum ve öz-benlik gibi kişilik faktörleri, (b) kişinin sosyal etkileşimleri gibi sosyal faktörler, (c) algılanan sağlık durumu ve (d) finansal güvenlik gibi faktörlerin birarada bulunmasıdır.

  Yetişkin Yaşlı – Önerilen çalışmada, Yetişkin Yaşlı, en az 65 yaşında olan kişiler için tanımlanmıştır.

  Kendi Kendine (Öz-Yönelimli) Öğrenme–Başkalarının yardımı ile ya da yardım almaksızın, öğrenme ihtiyaçlarını teşhis etmede, öğrenme amaçlarını düzenlemede, öğrenme için gerekli insani ve maddi kaynakları belirlemede, uygun öğrenme stratejilerini seçme ve uygulamada ve öğrenme çıktılarını değerlendirmede bireylerin inisiyatif aldıkları bir süreçtir.

  Kendi Kendine (Öz-Yönelimli) Öğrenmeye Hazırlık – Kişinin etkili, öz-yönelimli bir öğrenen olmak için gerekli tutum ve becerilere sahip olduğunu algıladığı bir derecedir. Önerilen çalışmada Guglielmino (1977) tarafından geliştirilen Kendi Kendine (Öz Yönelimli) Öğrenmeye Hazır Olma Ölçeği (SDLRS) ile ölçülecektir.

  ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

  Bir çalışmanın önemi ile ilgili açıklama, bizzat araştırmanın sizin için anlamını, faydalarını ve araştırmanın kısmen ya da tamamen diğer araştırmalara nasıl etki edeceğini içerebilir. İnsanlar ya da grupların sizin araştırmanızı okumaktan ne gibi yararlar sağlayabileceklerini tartışın. Bu projenin literatüre ne tür bir katkı sağlayacağını gösterin.  Eğer araştırmanız daha geniş bir araştırmaya katkı sağlayacaksa, bu araştırmayı da açıklayınız.

  Bu bölümü, daha derinlemesine tetkik ederek devam edin.

  ARAŞTIRMA SORULARI YA DA HİPOTEZ(LER)

  Sorular ve hipotezler bir projenin metodolojisi gerçekleştirilmeden önce fakat araştırmacı bilgi birikimi geliştirmek için bir fırsat bulduktan sonra (daha çok bitirilmiş literatür taraması gibi) önerilen test edilebilir açıklamalardır.  Araştırma soruları ve hipotezlerin cümle yapıları ve maksatları farklı olsa da, her ikisi de ilişkileri tahmin etmek için kullanılır. Hipotez mi yoksa soru mu kullanılacağına dair verilecek karar, çalışmanın amacına, metodolojide kullanılacak yöntem ve tasarıma ve the araştırma önerisi için beklenilen hedef kitlesine bağlıdır.

  Bir araştırma sorusu iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki önerir. Başlıkta da belirtildiği gibi, bir soru şeklinde yapılandırılmıştır. Üç tip araştırma sorusu vardır:

  • Açıklayıcı bir araştırma sorusu, bazı fenomenleri belirlemeli ve açıklamalıdır. 

  Örnek:  Acil olmayan durumlar için acil servise gelen hastaların etnik dağılımı nedir?

  • Eğer olgu grupları arasında fark olduğu düşünülüyorsa, bunun olup olmadığını araştırmak için farklılıklar ile ilgili bir soru sorulur.

  Örnek: Masaj deneyimi alan hastalar, sıcak bir banyo deneyimi alan hastalara göre boğaz ve kas ağrısı için daha fazla mı rahatlama hissediyorlar?

  • İki veya daha fazla olayın sistematik bir şekilde ilgili olup olmadığını araştırmak için ilişkilerle ilgili bir soru sorulur. 

  Örnek: Eğer kişi fiziksel egzersiz düzeyini artırırsa, kas kitlesi de artar mı?

  Bir hipotez, iki veya daha fazla değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklayan bir ifadeyi, soru yerine bir cümle ile temsil eder.  Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında açık ve özenli bir ayrım yapın ve okuyucu için yeterince açık olduğundan emin olun. Terimleri kullanırken çok tutarlı olun. Eğer uygunsa, tüm hipotezlerde aynı ifade modeli ve sözcük sıralamasını kullanın.

  Hipotez ifadeleri dört şekilde oluşturulabilir:

  1.Yazınsal olarak geçersiz— teorik yapılar bakımından bir tür “fark yoktur” biçimi.

  Örnek: “(Geleneksel olmayan bir şekilde) Yaşlı üniversiteli kadınların akademik sebatı ile destek hizmetleri arasında bir ilişki yoktur.” Ya da “Yüksek ya da düşük seviyede kendi kendini düzenleyebilen öğrencilerin okul başarısı arasında fark yoktur.”

  2.Operasyonel olarak geçersiz—hipotezi test etmek için gerekli işlemler açısından bir tür “fark yoktur” biçimi.

  Örnek: “(Geleneksel olmayan bir şekilde)Yaşlı üniversiteli kadınların, ilk senenin ardından Kolej Öğrenci Birliği’nde geçirdikleri saat sayısı ile sebatları arasında bir ilişki yoktur.” Ya da “Öz Düzenleme Envanter dağılımının üst ve alt çeyreğindeki öğrencilerin ortalama notları arasında fark yoktur.”

  Operasyonel geçersizlik, hipotez yazmak için en çok kullanılan biçimdir.

  3. Yazınsal olarak alternatif — Teorik yapılar açısından ifade etmek gerekirse, eğer geçersiz hipotez reddedilirse, sizin kabul edeceğiniz bir hipotezi bildiren bir biçimdir. Başka bir deyişle, bu genellikle sonuçları göreceğinizi umduğunuz seçenektir.

  Örnek: “(Geleneksel olmayan bir şekilde)Yaşlı kadınlar ne kadar çok destek hizmeti kullanırlarsa, akademik olarak o kadar sebatkar olurlar.” Ya da “Kendi kendini yüksek seviyede düzenleyebilen öğrenciler, derslerinde düşük seviyede düzenleyebilen öğrencilerden daha başarılıdırlar.”

  4. Operasyonel olarak alternatif— Belirtilen işlemler dışında, yazınsal alternatif ile benzerdir.

  Örnek: “(Geleneksel olmayan bir şekilde) Yaşlı kadınlar öğrenci birliğini ne kadar çok kullanırlarsa, üniversitenin ilk senesinden sonra daha sebatkar olurlar.” Ya da “Öz Düzenleme Envanter dağılımının üst çeyreğinde bulunan öğrenciler, alt çeyrekte bulunan öğrencilerden önemli ölçüde daha yüksek not ortalamaları elde etmektedirler.”

  Problem cümlesi ya da hipotez, hangisi seçilirse seçilsin, tez önerisinin bu bölümünün hangi alanda çalışıyor olursanız olun, mümkün olduğunca spesifik olması gerekir. Gerçekçi ve uygulanabilir olması, zaman ve kaynak kısıtlamaları akılda tutularak formüle edilmesi gerekir.

  LİTERATÜR TARAMASI

  Literatür taraması, bir alandaki geniş fikirleri ve hala yanıtsız kalan soruları geliştirmeyi hedefler. Bu işlem, araştırma için sorunun daraltılmasını sürdürmeye yardımcı olur ve gelişmekte olan hipotezlere destek olabilecek herhangi bir teoriyi öne çıkarır. Literatüre baktığınızı ve tez önerisinin hedef kitle için inandırıcı olması maksadıyla alandaki en son güncellemeleri bulduğunuzu göstermek gerekir.  Bu süreç, araştırmanızın “tekerleği yeniden keşfetmek“ olmadığı hususunda emin olmanıza yardımcı olur. Mevcut anlayış ile ilgili bir tartışma ve/veya sorun ya da konuyla ilgili ifade edilen bilgiler, araştırmanız için bir bağlam oluştururlar.

  TEORİK ÇERÇEVE (METODOLOJİ)

  Tez önerinizin temel unsurunun teorik çerçeve (metodoloji bölümü) olacağını biliyor musunuz?

  Varsayın ki: Kanserle ilgili yeni bir tedavide araştırma yapmak için diğer bazı kuruluşlarla hibe para için yarışıyorsunuz. Paralarını boşa harcamayacağınız ve de bu araştırmayı iyi bir şekilde yöneteceğiniz konusunda hibe verecek vakfı ikna etmeniz gerekiyor. Araştırma verilerini toplamak ve değerlendirmek ve amacıyla hangi yöntemleri kullanmak niyetinde olduğunuzu söylemezseniz, size nasıl inanabilirler Deneyler mi yapacakınız, ya da mevcut bireylerden oluşan gruplarla mı çalışacaksınız? Sayısal veriler veya anekdotlar mı toplayacaksınız?  Doğru insan popülasyonunu test ettiğinizi ya da mantığınızın sesi olduğunu nasıl bileceksiniz?  Tez önerisinin metodolojisine göre, vakıf, araştırmanızı ya onaylayacak ya da onaylamayacak ve hibe miktarını belirleyecek.

      Şimdi tez önerisinin metodolojisi için inceleme ve çalışma zamanıdır.   Bir tez önerisinin teorik çerçevesi, araştırma sorusunu cevaplamak için yapılacak çalışmanın stratejisini özetler. Genel tez önerisinin bir parçası olarak araştırmacı, çalışmada kullanılacak prosedürleri planlamak ve paylaşmak zorundadır.

  Bu bölümde araştırma alanınızdaki farklı yaklaşımları, tasarımları, prosedürleri ve yöntemleri gözden geçireceğiz.  Özel araçları belirlemeli ve değerlendirmelisiniz ki araştırmanın hedeflerine ulaşmanızı sağlayacak olanlara karar verebilesiniz.

  TASARIM (DENEY DESENİ) YAKLAŞIMI

  Bir araştırma projesinin genel tasarımı, yöntemleri ve prosedürlerini içerir.  Araştırma tasarımı NİTEL ya da NİCEL bir yaklaşım olarak tarif edilebilir. Ayrıca hem genel tasarımda hem de araştırmada kullanılan özel yöntemlerde iki yaklaşımın karışımının kullanılması mümkündür.

  Tüm araştırmacılar, siz de dahil olmak üzere, araştırmanıza uygun en iyi genel tasarımı seçebilmek için nicel ve nitel yaklaşımların araştırma ve değerlendirme yöntemlerini anlamak zorundadır. Ayrı ayrı tarif edilseler de, araştırma yöntemleri ve tasarım için nitel ve nicel yaklaşımlar tamamlayıcı ve sık sık örtüşen durumda olabilirler.

  Bir Araştırma İçin Ne Tür Temel Nicel Yaklaşımlar Vardır?

  Eğer araştırmacının, araştırmadaki değişkenleri kontrol etmek için nasıl tasarımlar yaptığına dikkat edersek, farklı nicel araştırma türlerini anlamak daha kolay olur.

  Eğer araştırmacı nicel tasarımı bir bütün olarak görüyorsa, dizinin bir ucu, değişkenlerin kontrol edilemediği ve sadece gözlenebildiği bir tasarımı temsil eder. Değişkenler arasındaki bağlantılar sadece tanımlanır. Ancak, yelpazenin diğer ucunda, değişkenlerin çok sıkı bir denetimini içeren ve değişkenlerin aralarındaki ilişkilerin açıkça belirlendiği tasarımlar vardır. Ortada, bir türden diğerine hareket eden deney tasarımıyla, bu iki ucu harmanlayan bir dizi vardır.

  Dört temel nicel araştırma türü vardır: Betimleyici (Tanımlayıcı), Korrelasyonel (İlişkisel), Nedensel-Karşılaştırmalı/Yarı Deneysel ve Deneysel Araştırma.

Betimleyici Araştırma tanımlanan bir değişkenin mevcut durumunu tanımlamakta kullanılır. Bu araştırma projeleri, bir olgu (fenomen) hakkında sistematik bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Araştırmacı genellikle bir hipotez ile başlamaz, ama veri toplama sürecinden sonra geliştirilmesi muhtemeldir. Verilerin analiz ve sentezi, hipotezin test edilmesini sağlar. Bilgilerin sistematik olarak toplanması, çalışılan birimlerin dikkatli seçimini ve her değişkenin dikkatli ölçümünü gerektirir. 
Betimleyici Araştırma Örnekleri:•İkinci sınıf öğrencilerinin yaz tatilinde vakitlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin bir betimleme• Gençlerin tütün kullanma alışkanlıklarının betimsel bir açıklaması•Okul yaşının 20. aydan başlatılması hakkında ebeveynlerin ne hissettiklerinin betimlenmesi•Küresel ısınma ile ilgilenen bilim adamlarının tutumları üzerine bir açıklama• Genellikle bakım evlerinde ortaya çıkan fiziksel aktiviteler ve ne sıklıkta oluştukları üzerine bir açıklama • İlköğretim öğretmenlerinin matematik becerilerini ne ölçüde kullandıklarına ilişkin bir betimleme
Korrelasyonel (İlişkisel) Araştırma istatistiksel verileri kullanarak iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki derecesini belirlemeye çalışır. Bu tasarımda, bir dizi olgu arasındaki ilişki araştırılıp yorumlanır. Bu araştırma türü, veri eğilimleri ve desenlerini dikkate alır fakat gözlemlenen desenlerin nedenlerini kanıtlamak derin analize girmez. Bu tür gözlemsel araştırmaların temelinde sebep ve sonuç yoktur. Sadece değişkenlerin verileri, ilişkileri ve dağılımları çalışılır. Değişkenler manipüle edilmez; onlar sadece tespit edilir ve doğal bir ortamda meydana geldikçe incelenir. 
* Bazen ilişkisel araştırmalar, araştırmada değişkenler manipüle edilmediği için, kendine özgü bir tür olarak değil de betimsel bir araştırma gibi kabul edilir. 
Korrelasyonel (İlişkisel) Araştırma Örnekleri:• Zeka ve benlik saygısı arasındaki ilişki• Diyet ve anksiyete arasındaki ilişki• Cebir dersinde yetenek sınavı ve başarı arasındaki ilişki• ACT puanları ve birinci sınıflar arasındaki ilişki• Matematik sınıflarında kullanılan etkinlik türleri ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki• Sigara kovaryansı ve akciğer hastalığı
Nedensel-Karşılaştırmalı/Yarı Deneysel Araştırma değişkenler arasında neden-sonuç ilişkileri kurmaya çalışır. Bu tür tasarımlar gerçek deneylere çok benzer, ancak bazı önemli farklılıklar vardır. Bağımsız bir değişken deneyci tarafından tespit edilir ama manipüle edilmez ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ölçülür. Araştırmacı grupları rastgele atamaz ve doğal olarak oluşturulan veya önceden mevcut olan grupları kullanması gerekir. Araştırma değişkenine maruz bırakılan kontrol grubu üzerinde çalışılır ve maruz kalmayan gruplar ile karşılaştırılır. 
Analizler ve sonuçlar tamamlandığında nedenler dikkatli bir şekilde belirlenmelidir, çünkü bilinen ve bilinmeyen diğer değişkenler yine de sonucu etkileyebilir.  
Nedensel-Karşılaştırmalı/Yarı Deneysel Araştırma Örnekleri: • Okul öncesine katılımın birinci sınıf sonrasında sosyal gelişim üzerine etkisi• Multivitamin kullanımının öğrencilerin okula devamsızlığı üzerine etkisi• Cinsiyetin Cebir dersindeki başarı üzerine etkisi• Yarı-zamanlı bir işte çalışmanın lise öğrencilerinin başarısı üzerine etkisi• Magnet Okul Katılım Programının öğrenci tutumları üzerinde etkisi• Akciğer kapasitesi üzerinde yaşın etkisi
Deneysel Araştırma, genellikle gerçek deney denir, bir çalışmayı oluşturan değişkenler grubu içinde neden-sonuç ilişkisi kurmak için bilimsel bir yöntemi kullanır. Gerçek deney genellikle laboratuvar çalışması olarak düşünülmektedir fakat bu her zaman böyle değildir; bir laboratuvar düzeneği ile ilgisi yoktur.  Gerçek bir deney bir çabanın gösterildiği ve biri hariç diğer tüm değişkenler üzerinde kontrolün sağlandığı bir çalışmadır. Bağımsız bir değişken, bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemek için manipüle edilir. Deneysel araştırmalarda denekler, doğal olarak oluşan gruplar yerine rastgele atanır. 
Deneysel Araştırma Örnekleri:• Yeni bir tedavi planının meme kanserine etkisi• Olumlu pekiştirmenin okula karşı tutum üzerinde etkisi• İşbirlikçi bir grup stratejisi ya da geleneksel bir anlatım yaklaşımı ile öğretimin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi• Ameliyat olması planlanan çocukların psikolojik bozukluk seviyeleri ve işbirlikleri üzerinde sistematik bir hazırlık ve destek sisteminin etkisi• Kişiselleştirilmiş öğretim ile geleneksel öğretimin hesaplama becerisi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

  Nicel araştırma tasarımı (deseni) için temel yöntem nedir?

  Nicel bir tasarımın genel yapısı bilimsel bir yönteme dayanır.  Araştırmacının hipotezleri oluşturduğu, araştırma sorusu için veri topladığı, sonra bu veriyi kullanıp analiz yaparak sonuçları paylaştığı, hipotezlerin doğru olup olmadığını kanıtladığı, tümdengelimli bir muhakeme kullanır.  Nicel tasarımın temel prosedürü şöyledir:

  1. Bilinmeyen, açıklanmayan, ya da yeni bir şey hakkında gözlem yapın. Konuyu ya da sorunu çevreleyen mevcut teorileri araştırın.

  2. Bu gözlemler için bir açıklama hipotezleyin.

  3. Hipotezlerinize göre sonuçlar öngörün. Öngörülerinizi test etmek için bir plan formüle edin.

  4. Verilerinizi toplayın ve işleyin. Eğer öngörüleriniz doğruysa devam edin ve 5. adıma geçin. Eğer öngörüleriniz doğru değilse, hipoteziniz yanlışlanmıştır. Yeni elde ettiğiniz bilgiyle yeni bir hipotez oluşturmak için 2. adıma gidin.

  5. Bulgularını doğrulayın. Son sonuçları çıkarın.  Bulgularınızı okuyucu (hedef) kitlenize uygun bir biçimde sunun.

  Yöntem Ve Sonuçlarının Güvenilirliği Ve Geçerliliği

  Yöntem ve sonuçlarınızın güvenilir ve geçerli olduğuna okuyucu ikna etmeniz gerekir.  Zaman içersinde sonuçlarınızın ne kadar tutarlı olduğu kanıtlanır ve çalışmaya konu olan toplam popülasyonun ne kadar doğru temsil edildiği yansıtılırsa bilimsel olarak o kadar güvenilir kabul edilirler. Eğer bir çalışmanın sonuçları da benzer bir metodoloji altında yeniden elde edilirse, o zaman araştırma yöntemlerinin güvenilir olduğu kabul edilir. 

  Geçerlilik, araştırmada ölçülmek istenen şeyin gerçekten ölçülüp ölçülmediği ya da araştırma sonuçlarının ne kadar gerçekçi olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, araştırmada kullanılan araçlarla “turnayı gözünden vurup” araştırma hedeflerine ulaşabildiniz mi? Araştırmacılar genellikle bir dizi soru sorarak geçerliliği belirlemek ve cevap için genellikle başkalarının araştırmalarına bakarlar. Her türlü araştırma tasarımının kendine özgü güvenilirlik ve geçerlilik standartları vardır. Biz burada sadece nicel tasarım standartlarından bahsedeceğiz.

  NİCEL TASARIM STANDARTLARI (GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK İÇİN):

  Nicel metodolojide güvenilirlik ve geçerlilik için İÇ ve DIŞ olmak üzere iki terim kullanılır.

 1. İç geçerlilik bir soruşturmanın selameti ile ilgilidir.Özellikle sebep-sonuç çalışmaları, DAHİLİ (içsel) olarak geçerli olmalıdır. Nedensel araştırmalar, klinik denemeler, deneyler ya da yarı-deneyler içerir. Nedenselliği göstermek için, üç şartın yerine getirilmesi gerekir:

  a. Neden, sonuçtan önce gelmelidir.

    b. Etki boyutu nedensel faktör boyutuna göre değişir.

    c. Diğer nedenlerin etkisi ekarte edebilirsiniz.

  Örnek:

  a. Eğer ağrı öncesinde yemek yenmişse, gıda zehirlenmesi mide ağrısının nedeni olabilir. Eğer ağrı, şüphelenilen besinin tüketilmesinden önce vardıysa, o zaman besin olası bir neden olarak görülmez.

  b. Nedensellik kurulması için ikinci koşul ise, eğer ağrı derecesi tüketilen gıda miktarı ile değişiyorsa, yerine gelir, yani daha fazla tüketilen yiyecek miktarı, daha çok acı deneyimi.

  c. Son olarak, şişkinlik ya da bakteriyel olmayan diğer hastalıklar gibi, diğer alternatif açıklamalar dışlanmalıdır.

  Böylece, eğer gözlenen etkiler uygulanan ilaçlara veya bağımsız değişkene doğru şekilde bağlanabilirse, nedensel bir çalışma DAHİLİ olarak geçerlidir ya da iç geçerliliği vardır denilebilir. Bu da değişkenlerin ve değişkenlerin kaldırılması veya azaltılmasına bağlı herhangi bir olası hata veya önyargının kontrol edildiği anlamına gelir.

  2. Dış geçerlilik, bir araştırma sonuçlarının diğer örnekler ve durumlar için ne ölçüde genelleştirilebileceğine işaret eder. İki tür dış geçerlilik vardır:

  a. Popülasyon (Nüfus) geçerliliği

  Nüfus geçerliliği, örneklemden yapılan genellemelerle ilgilenir, bir sonuca varmak için tanımlanan grubun bir parçası, halk, hakkında bir sonuca varmak istediğiniz bir grup. Örnek alınan nüfusla genelleme yapılan nüfus aynı değilse o zaman nüfus geçerliliği için sınırlılıklar ortaya çıkabilir.

  Örnek: 

  Hipertansiyon kontrolü üzerine bir çalışma, X adlı bir genel uygulama katılan 50 erkek hasta için rasgele bir örnek çizer. Araştırmanın bulguları, ülkenin diğer yerlerindeki sağlık kuruluşlarına yüksek tansiyon şikayeti ile başvuran TÜM ERKEKLERe değil, sadece o kuruluşa başvuran erkek nüfusa genellenebilir.

  b.  Ekolojik geçerlilik

  Ekolojik geçerlilik, bulguların diğer durumlara, ayarlara ve koşullara genellenmesini ifade eder.

  Örnekler:

  A ilacı laboratuvar yoluyla indüklenen ağrı türü için değil ama yaralanmaya bağlı akut ağrıyı gideriyor olabilir.

  Hastaların kendi evleri yerine rehabilitasyon biriminde bir fincan çay yapmaları mümkün olabilir.

  Alkol bağımlılığını kırmak için yapılan programlar eroin bağımlılığı gibi durumlarda başarılı olmayabilir.

  Dış geçerlilik, örnekleme ve örneklem büyüklüğü gibi temel kavramların uygun kullanımına bağlıdır. Olasılıklı örnekleme yöntemleri, araştırmacının incelemek istediği nüfusu temsil eden bir örneklem seçtiğinde daha iyi sonuç verir. Olasılıksız yöntemler genellikle temsili bir örnek sağlamazlar fakat araştırma hedeflerine bağlı olarak bazı çalışmalar için uygun olabilirler.

  Yeterli örneklem büyüklüğü örnekleme hata olasılığını azaltır. Aşağıdaki araç, uygun örneklem oluşturmada yardımcı olur.

  ZAMAN ÇİZELGESİ

  Araştırmanız için uygun bir zaman dilimi olduğundan emin olmak istersiniz. Deneyimsiz araştırmacılar, araştırmanın çeşitli aşamalarında zaman alacak bu süreyi hafife alma eğilimindedir. Programınızı yaparken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

•Araştırmanız ne zaman başlayacak ve bitecek?

• Araştırmanın belli aşamaları var mı? Örneğin pilot çalışma, sonra da asıl araştırma?  Röportajları tarama, sonra esas çalışma?  Eğer aşamalar varsa bunlar nelerdir?

• Bu araştırma için ne hedefler belirledim? Onları zaman çizelgesinde ele aldım mı? 

•Zaman çizelgem gerçekçi mi?

• (Zaman çizelgem)Dış kısıtlamalar veya tarihlerden etkilenir mi?

• Düzenli güncellemeleri ve ilerleme raporlarını kime, nasıl vereceksiniz? Nasıl bir ilerleme göstereceksiniz?

ENSTRÜMAN VE MATERYALLER

     Çalışmanızda kullanmayı düşündüğünüz ekipman ve kaynakları listeleyin. Araştırmayı tamamlamak için gereken diğer ekipman ve kaynakları da listeleyin. Projenin her aşamasında projeyi tamamlamak için gereken kaynakları net bir anlayış ile belirlemek gerekir. Açıklamalarınızda insan, malzeme ve ekipman/araçları dikkate aldığınızdan emin olun. İyi bir araştırma planlamada ayrıntılı bilgiler istenmiyorsa, genel bir tez önerisi için, potansiyel kaynak gereksinimlerinin değerlendirilmesi gereklidir. Kaynak kullanımını ihmal eden veya hafife alan bir öneri kötü bir proje gibi düşünülür.

     Araştırma için gerekli olan malzeme ve ekipman metodolojinize göre değişir. Aşağıdaki sorular, önerinizin bu bölümü ne içermeli konusunda size yardımcı olacaktır.

 • Aparat olarak ne kullanacaksın?
 • *Materyal olarak ne kullanacaksın?
 • Herhangi bir test yapacak mısın? Hangileri?
 • İhtiyacınız olan herhangi bir özel malzemeleri var mı?
 • Davranışları gözlemlemek ya da kaydetmek için kayıt cihazı veya aparata ihtiyacın var mı?
 • Herhangi bir özel denetim, personel, ya da danışmana erişimi gerekir mi?
 • Herhangi bir özel eğitim, bilgi veya sertifikaya ihtiyacın var mı?
 • Herhangi bir literatür ya da kılavuz gerekir mi?

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIĞI

Sınırlamalar araştırmacının kontrol edemediği etkilerdir. Sınırlamalar sizin metodolojiniz ve sonuçlarınızın üzerine kısıtlamalar koyan ve araştırmacı tarafından kontrol edilemeyen eksiklikler, koşullar ya da etkilerdir. Sonuçları etkileyebilecek her bir sınırlamadan söz edilmesi gerekir

Düşünmeniz gereken şeyler:

• analiz

• kendi kendine raporlama

• kullanılan araçlar

• örneklem

• zaman kısıtlamaları

VERİ ANALİZ PROSEDÜRLERİ

     Tez önerisinin bu bölümünde, önerilen planın ayrıntıları açıklanmalıdır.  Konuyu araştırmak için hangi özel araç ve yöntemleri kullanacağınızı ya da nasıl ilerleyeceğinizi tartışmak gerekir. Eğer proje üzerinde çalışan tek kişi değilseniz, başka kimin olduğunu da açıklamak gerekir.

SONUÇLAR VE ETKİLERİ

     Bu bölümde, araştırmacı çalışmanın olası sonuçlarını, teori ve literatürle ilişkisini ve potansiyel etki veya uygulamalarını tartışır. Son ürünün olası formları ile ilgili açıklama, örneğin, yayınlanabilir makale, konferans metni, buluş, model, bilgisayar, yazılım, sergi, performans, vb. özetlenmelidir. Projenizin sonuçlarını başkalarıyla paylaşmak istediğiniz hakkında açık olun. Bu fikirler tüm araştırma sürecinde ya da son bulgular ışığında değişebilir olsa da, her zaman akılda son ürün ile plan yapmak iyidir. Bu bölüm ayrıca sorunuzla ilgili olarak yorumlama ve açıklama içerebilir:

     çalıştığınız sorunun çözümüne yardımcı olabilecek, daha fazla çalışma ya da öneri üzerine bir tartışma çözmek için;

     bulgular ve ürünün hedef kitle üzerinde beklenen etksinin analizi;

     ya da yaratıcı çalışmanıza engel olabilecek herhangi bir sorun üzerine bir tartışma.

Kendinize şu soruları sorun:

• Bulgularınızı hangi formda sunacaksınız?

• Bulgularınızı nasıl yayacaksınız?

• Bulgularınızı kime yayacaksınız?

• Yayınlarda gizliliği nasıl sağlayacaksınız?

• Araştırmanın geneli için bir özet oluşturmak gerekir mi?

KAYNAKÇA

     Tez öneriniz boyunca çalışırken tüm atıflar ve referanslar için bir liste tutun. Bu liste, intihali önlemek ve tüm araştırma deneyimi boyunca bazı başvurulara geri gitmek için gerekir.  Bu liste, tüm ders kitapları, referans kitaplar, makaleler, İnternet kaynakları, vb içerir. Alanınız için uygun bir atıf yapma biçimi kullanmak gerekir (APA 6.VERSİYON).

LÜTFEN, metodoloji, veri toplama araçları, vb. için kullanılan herhangi bir yeni başvuruyu bu listeye eklemeyi unutmayın.

EKLER

     Tez önerinizin sonuna birkaç ek koymak okuyucuya projenizi hazırlarken nasıl araştırma yaptığınızı tüm detaylarla boğulmadan göstermenizi sağlar. Eklerin amacı, ana metin ile ilgili belgeleri görüntülemektir. Literatür araştırması, pilot veriler, veri toplama formları, hasta bilgilendirme kartları, onay formları, belgeleri, pilot çalışma malzemeleri, röportaj için sorular, anket araçları, katılımcılar için açıklayıcı metinler vb., hepsi ek olarak eklenebilir.

Ekler şöyle bir biçime sahiptir:

A. SAYFALAMA: Her Ek ayrı bir sayfaya başlar.

B. BAŞLIK: Yalnızca bir ek varsa “Ek” yazısı sayfa başlığı altındaki ilk satırda ortalanır. Eğer birden fazla ek varsa, Ek A (ya da B ya da C, vb.) kullanın. Çift boşluk(satır) ve başlık (Büyük harf, küçük harf, ortalanmış).

C. FORMAT: (İlk satır) 5-7 boşluk girinti. 

(Key Elements of the Research Proposal, Retrieved from

bcps.org›oFFICeS…researchcourse/key_elements.html)

 • Arama kelimeleri
 • tez önerisi örneği sosyal bilimler
 • araştırma önerisi nasıl yazılır
 • tez önerisi örneği fen bilimleri
 • felsefe tez önerisi
 • tez öneri savunması
 • tez veri giriş formu nasıl alınır
 • hemşirelik tez konusu önerileri
 • araştırma tezi örneği

Related Post