Ödev yaptırma sitesi Genel Endüstri Mühendisliği ders içerikleri

Endüstri Mühendisliği ders içerikleri

Endüstri Mühendisliği ders içerikleri

 

Yöneylem modellemesi (Operations Modeling)
Bu ders gerçek hayatta karşılaşılan yöneylem araştırması ile çözülebilecek operasyonel karar problemlerinin matematiksel olarak modellemesini içerir. Lineer programlama problemlerinin matematiksel modellemesi ile başlayan ders tam sayı ve ikili değişkenler içeren problem modellemeleri ile devam eder. Derste ayrıca operasyonel karar vermede belirsizliğin rolü de analiz edilir. Elde edilen modellerin çözümü için kullanılacak temel hesaplama araçları da bu derste öğretilmektedir. Derste kullanılan vakalar üretim ve servis sektöründe karşılaşılabilecek operasyonel karar verme problemlerinden seçilir.

Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Bu ders olasılık ve istatistikteki temel kavramları ve bu kavramların mühendislik alanındaki uygulamalarını kapsar. İşlenen konular arasında rastgele değişkenler, bağımsızlık, kesikli ve sürekli dağılımlar, istatistiksel kestirim ve regresyon vardır.

İstatistiksel Modeller (Statistical Models)
Doğrusal istatistiksel modelleri ve onların mühendislik alanalarındaki uygulamaları. Ders doğrusal regresyon ve korelasyon; çok değişkenli regresyon, varyans analizi, deney tasarıma giriş konularını kapsar.
Sistem Mühendisliği (Systems Engineering)
Sistem mühendisliği sistem karakteristiklerini ve alt yapısını açıklayan bir mühendislik dalıdır. Bu ders ürün ve servis sistemlerinin tüm ömür döngüsünü ve bu döngü içerisinde bulunan safhaların detaylarını içerir. Ders sistem mühendisliği terminolojisine giriş ile başlar. Sistem geliştirilmesinde ihtiyaç analizi, fonksiyonel analiz, sistem mimarisi geliştirilmesi üzerinde durulur. Sistemsel düşünme bazlı tasarım ve sistem entegrasyonu çalışıldıktan sonra sistem ömür maliyeti ve sistem güvenliği konuları işlenir.

Mühendislik Ekonomisi (Engineering omics)
Bu ders mühendislik öğrencilerinin özellikle sermaye yatırım alanında finansal analiz yapabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneklerinin geliştirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ders mühendislik ekonomisinin esas kavramları, mühendislik ekonomisi faktörlerini ve değişik metotları kullanarak alternatiflerin değerlendirilmesi, duyarlılık analizin, enflasyon, yıpranma payı ve/veya vergi etkilerinin hesaplanmasını içerir.

Kalite Kontrol Mühendisliği (Engineering Quality Control )
Bu ders istatistiksel kalite kontrolü, stratejik kalite yönetimi, altı sigma gibi esas konuları ve uygulamalarını içermektedir. Ayrıca bu derste istatistiksel analiz ve kontrol şemalarının yorumlanması ve onların uygulamaları ve de imalat ve hizmet endüstrisindeki varyasyonların sebeplerini tetkik ve analizi tartışılmaktadır. Çok kullanılan temel kalite kontrol araç ve teknikleri bu derste işlenmektedir.
Ergonomi (Ergonomics)
Bu derste insanın görsel, ses bazlı, kavramsal ve bedensel faaliyetlerin veya maruziyetlerin insanın duyu, karar ve hareket sistemlerine etkisi işlenmektedir. Ders ergonominin, iş ve sistem tanımı ile başlar. İnsan-makine etkileşimi, çalışma şekilleri, iş ve işlemlerin fiziksel sınıflandırılması üzerinde durularak vücutta meydana gelebilen arızalar, kassal mekanizma, insanların enerji gereksinimi, yorgunluk kavramı, yorgunluk türleri, mola kavramı, mola türleri, çalışma biçimleri bu derste işlenmektedir.

Optimizasyona Giriş (Introduction to Optimization)
Bu ders operasyonel karar problemini temsil eden bir hedef fonksiyonunun eniyilemesi yöntemlerini içerir. Ders doğrusal programlama ağırlıklı olarak yöneylem araştırmasındaki deterministik modeller; simpleks yöntemi, ulaştırma, ve atama algoritmaları ve mühendislik uygulamalarını içerir. Tamsayı, dinamik programlama ve lineer olmayan optimizasyonla ilgili kısa bir çalışmalar yapılır.
Stokastik Modellemeye Giriş (Introduction to Stochastic Models)
Bu ders kesikli ve devamlı Markov proseslerini, Possion/Ekponansiyel proseslerin ve bunların güvenilirlik, bakım, stok yönetimi, üretim ve diğer mühendislik uygulamalarını içermektedir.
İmalat Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi (Modeling and Analysis of Manufacturing Systems)
Bu ders imalat sisteminin tasarım ve yürütme temellerini, malzeme akış analizini, üretim hattı analiz ve dengelemesini, üretim çizelgemelesi ve üretim düzeni temellerini içerir.
Hizmet Mühendisliği ve Yönetimi (Service Engineering and Management)
Hizmet sektörü tüm dünyada hızla gelişen sektörlerden biridir. Kamu ve Özel kurumlar hizmet tabanlı aktivitelere daha fazla önem vermektedir. Hizmet ve bilişim tabanlı ekonomi gelecekte en revaçta olacak konulardan sayılıyor. Tüm bunlar hizmet mühendisliğine olan önemi arttırıyor. Bu ders, tasarımdan uygulamaya hizmet mühendisliğini kavramaktadır.
Bilgi Yönetim Sistemleri (Management Information Systems )
Bu ders kurumlarda veri ve bilgi yönetim temellerini içermektedir. Bilgi sistemleri, bilgi sistemlerinin önemi ve kurumlardaki iş akışlarına giriş ile başlayan ders veri tabanları yönetimi ile devam etmektedir. Veri tabanı oluşturulması ve verilerin sorgulanması çalışılır. Kurumlarda ağ ve iletişim konuları ve bunların örnekleri üzerinde durulur. Kurum zekası, veri güvenliği ve mahremiyeti konuları da ders içerikleri arasındadır.

Benzetim (Simulation)
Üretim ve servis sektöründe uygulamaları bulunan kompleks kesik olay bazlı sistemlerin benzetimi bu dersin ana konusudur. Simülasyon modellemesi ve bunun simülasyon yazılımı ile uygulanması, girdi dağılımı modelleme, rassal sayı üretimi ve elde edilen simülasyon sonuçlarının istatistiksel analizi bu dersin içerikleri arasındadır.
Yaz Stajı I (Summer Training I)
Yaz stajından sonra bu derse kayıt olunması gerekiyor. Endüstri mühendisliği öğrencilerin . sınıfı bitirdikten sonra kamu veya özel kurumlarda staj yapmaları bekleniyor. Staj bittikten sonra yapılan işler hakkında amaç, bilgi ve açıklama içeren rapor sunmaları lazım. Öğrenciler staj yaptıkları kurum ile ilgili bir sorun tespit edip bu ders süresince çözüm geliştirmeleri gerekiyor.

Yaz Stajı II (Summer Training II)
Yaz stajından sonra bu derse kayıt olunması gerekiyor. Endüstri mühendisliği öğrencilerin . sınıfı bitirdikten sonra kamu veya özel kurumlarda staj yapmaları bekleniyor. Staj bittikten sonra yapılan işler hakkında amaç, bilgi ve açıklama içeren rapor sunmaları lazım. Öğrenciler staj yaptıkları kurum ile ilgili bir sorun tespit edip bu ders süresince çözüm geliştirmeleri gerekiyor. Tespit edilecek bu sorun dersi ile ilişkilendirilebilmektedir.

-Üretim ve Operasyonlar Yönetimi (Production and Operations Management)
Bu ders bir işletmenin yönetiminde fonksiyonel alan olan üretim yönetiminin teori ve pratiğini içermektedir. Bu derste üretim ve operasyon yönetiminin temel alanlarında karar verme işlevleri, operasyon ekonomisi, kalite standartlarına uyabilmek için operasyonların kontrolleri, ve çizelgeleme, öngörme, stok kontrolü gibi operasyonel problemlerin detayları işlenir.
Lisans Bitirme Projesi (Senior Project)
Endüstri mühendisliği müfredatındaki derslerde öğrenilen bilgilerden esinlenerek yapılması gereken özgün bir çalışma.

SEÇMELİ DERSLER

Mühendislikte Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems in Engineering)
Bu ders, teknolojiyi kullanarak işletmelerde etkin ve esnek karar verme sistemleri ile alakalıdır. Öğrencilere, kuruluşlarda karar verme ve karar destekleme süreçleri için gerekli yetenek kazandırır.
Öngörme Yöntemleri ve Uygulamaları (Forecasting Methods and Applications)
Öngörme birçok endüstride kullanılması gereken ve planlamalara temel teşkil edecek önemli bir işlemdir. Bu derste öngörme amaçlı kullanılan temel sayısal teknikler öğretilecektir. Derste zaman serisi analizleri, exponential smoothing, regression ve Box-Jenkins modelleri ve bunların üretim ve servis sektörlerinde uygulamaları öğretilecektir.
Sağlık Hizmetinde Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering in Healthcare)
Bu derste hastane operasyonlarında endüstri mühendisliği uygulamaları üzerinde durulacaktır. Operasyonların verimliliği arttırıcı hasta ve çalışan memnuniyetini arttırıcı şekilde gerçekleştirilmesi için lean düşünme, altı sigma, istatistiksel yöntemler, kuyruk modeli gibi yöntemler üzerinde durulacaktır.
Endüstri Mühendisliği Özel Uygulamalar (Special Topics on Industrial Engineering Applications)
Bu ders endüstri mühendisliği yöntemlerinin farklı sektörlerde uygulamalarını içerir. Bu yöntemlerin uygulanması üzerine ve vaka çalışması bazlı bir derstir.

Organizasyon Teorisi ve Tasarımı (Organization Theory and Design)
Bu derste organizasyon teorisinin bir kurum organizasyonunda uygulanmasının öğretimini içermektedir. Ders açık sistem teorisi, organizasyon yapısı, kültürü ve gücü, değişim yönetimi, değişim stratejisi ve vizyon gibi konuları içerir.
Çizelgeleme (Scheduling)
Bu derste çizelgeleme temelleri üzerinde durulmaktadır. İlk olarak tek makina, paralel makina, akış ve iş çizelgelemenin temelleri üzerinde durulur. Daha sonra proje ve ağ çizelgeleme ile yerel arama metotları, stokastik arama ve matematiksel çözümleri içeren çizelgemele detayları üzerinde durulmaktadır.
Kuyruk Modelleri (Queueing)
Kuyruk teorisin teorik temelleri, modelleri ve teknikleri bu dersin temel konusudur. Basit Kuyruk sistemleri ve şebekelerinden başlayarak Markov Renewal ve Semi-Regenerative süreçleri içeren ileri seviyeye kuyruk analizi konuları öğretilir.
Gelişmiş Yöneylem Araştırması (Advances on Operations Research)
Yöneylem araştırması operasyonel karar verme sürecinde problemin matematiksel modellemesi ile en iyi şekilde tasarlama, geliştirme ve yönetim kararlarının alınmasını hedefleyen yaklaşımdır. Bu derste belirli veya olasılıklı yöneylem yöntemlerinde son gelişme ve uygulamaları işlenmektedir.
Stokastik Programlama (Stochastic Programming)
Birçok optimizasyon problemi sonucun bilinmeyen rassal bir olaya bağlı olduğu belirsizlik içermektedir. Stokastik Proglama bu belirsiliği hesaba katarak karar verme tekniklerini içeren bir yaklaşımdır. Bu dersin konuları optimizasyon problemlerinde belirsizlik, yaklaşım yöntemleri ve örneklem yöntemlerini içerir. Derste ayrıca stokastik programlamanın uygulamarı üzerinde durulacaktır.
–Dinamik programlama (Dynamic Programming)
Bu ders dinamik programlama yaklaşımının modellemesi ve eniyilemesini içermektedir. Derste dinamik programlama temelleri ilk olarak verilecektir. Daha sonra problemin dinamik programlama olarak modellenmesi ve çeşitli uygulama örnekleri üzerinde durulacaktır. En son olarak da dinamik programlama ile eniyileme çözümü detayları verilecektir.
Mühendislikte Finansal analiz (Financial Engineering)
Bu ders finansal analiz teorisi ve uygulaması temellerini içerir. Mühendislik ürünlerinin finansal tasarımı, şemalandırılması ve fiyatlandırılması, ve bunların finansal ve yatırım risk yönetimine uygulanması bu dersin temel konularıdır. Ayrıca mühendislikte finansal analizin temelini oluşturan matematiksel metodlar, uygulamalı stokastik süreçler ve numeric metodlar da bu derste işlenir.
Oyun teorisi (Game Theory)
Bu dersin amacı, oyun teorisini teknik olarak tanıtıp, değişik alanlara nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. Günümüzde bireylerden firmalara, yerel kurumlardan evrensel kurumlara kadar her noktada karar verme süreçleri stratejik düşünme biçimine giderek oturmuştur. Karar birimleri daha sağlıklı kararlara ulaşabilmek için rakiplerinin davranışlarını daha yakından izlemekte, daha çok bilgi toplamaktadırlar.
Güvenilirlik teknikleri (Reliability Engineering)
Bu ders, mühendislik sistemlerinde güvenilirliğin önemini ve temellerini; sistem bileşenlerine bağlı olarak sistemlerin güvenilirliğini hesaplamayı içerir. Ayrıca bileşenlerin etkileşimleri ve sistem güvenilirliğinin sistem bileşenleri mimarisine göre güvenilirlik analizi ve system/bileşenlerin ömür analizleri de dersin konuları arasındadır.
Bakım yönetimine giriş (Introduction to Maintenance Management)
Bakım, sanayi sistemlerinin etkin kullanımında kritik görev üstlenir. Bu ders bahsi geçen sistemlerin bakım planlamasına odaklanır. Ders, bakımın endüstriyel sistemlerindeki önemine vurgu yaparak başlar. Daha sonra bakım sistemlerinin maliyet analizi ile devam eder. Onarım, periyodik ve koşul bazlı bakım sistemleri gibi değişik tekniklerin detaylarına vurgu yapılır.
İleri optimizasyon metodları (Advanced Optimization Methods)
Bu derste doğrusal ve doğrusal olmayan, karışık-tamsayı programlama, dinamik programlama, şebeke modelleri ve sezgisel optimizasyon gibi çeşitli optimizasyon metotlarının ve bunların farklı platformlarda uygulamaları detaylı şekilde verilir.
Hesaplamalı Optimizasyon (Computational Optimization)
Bu ders büyük ölçekli tam sayı optimizasyon problemlerinin çözümü için hesaplamalı yöntemler üzerinde durur. Bu problemlerin araç yol belirleme, çalışan çizelgeleme, tesis yerleşimi, kaynak tahsisi ve ağ tasarımı gibi alanlardaki uygulamaları çalışılır. Ders tam sayı programlama ile başlar ve büyük ölçekli problemler için gevşetme ve ayrıştırma (decomposition) yöntemleri ile devam eder.
Ağ Optimizasyonu (Network Optimization)
Ağ optimizasyonu ağ akış analizinin teori ve uygulamaları üzerinde durur. Ağ akış problemi taşımacılık, lojistik, üretim, bilgisayar bilimleri ve finans gibi birçok alanda uygulamarı olan ve lineer programlamanın alt bir dalıdır. Bu ders ağ teorisine giriş, minimum yayılan ağaç, en kısa yol problemleri, en uzun yol problemleri, maksimum akış problemleri, ulaştırma problemleri, aktarmalı ulaştırma problemleri, atama (tahsis) problemleri, minimum maliyetli akış problemleri, seyyar satıcı problemleri, araç rotalama problemleri gibi yöntemleri içermektedir.
Tesis Tasarım ve Planlama (Facility Design and Layout)
Bu ders tesis seçimi, tesis düzenleme, fabrika yerinin seçimi, fabrika düzenleme, fabrika düzenlemenin amaçları, temel kavramlar, tesis yerinin seçimi ve tesis düzenlemede analiz metotları, grafik metotla düzenleme, işlem alanların eşit olmaması hali yükleme yolu metodu, sabit maliyetli yer seçimi analizi, sürekli tesis yerleştirme problemleri, bilgisayar destekli tesis planlamasını içermektedir.
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)
Bu ders tedarikçi, imalatçı, dağıtımcı ve müşterilerden oluşan bir ağ içerisinde, malzeme ve para akışını içeren tedarik zinciri yönetimi ile ilgilenmektedir. Bu ders içeriğinde lojistik ağ tasarımı, tedarik zincirinde dağıtım stratejileri ve tedarik zinciri koordinasyonu sunulur.
Yalın Üretim (Lean Manufacturing)
Bu derste yalın üretim prensipleri tanıtılmaktadır. Temelde tüm prensipler israfların ortadan kaldırılıp verimliliğin artışına yöneliktir. Yalın üretim gerçekleştirildiğinde kalite, çevrim süreleri, çalışanlar ve müşteriler üzerinde muazzam etkiler oluşturmaktadır.
Lojistik (Logistics)
Bu ders dünya çapında şirketler tarafından ürünler ve hizmetlerin dağıtımının geliştirilmesinde kullanılan bazı stratejik, taktiksel ve işlevsel kavramları içermektedir. Bu kavramların özellikle ne zaman ve nasıl uygulandıkları ve bunlarla ilgili doğru karar verilmesinde kullanılan matematiksel programlama ve optimizasyon yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Girişimcilik (Entrepreneurship)
Bu ders girişimciliğin doğasını ve değişik türlerini ve girişimciliğin temellerini tanıtmaktadır. Girişimciliğin ortaya çıkardığı fırsatlar ve karşılaşılacak zorluklar da bu derste işlenecektir.

Related Post