Ödev yaptırma sitesi Genel Elektrik – Elektronik Mühendisliği ders içerikleri

Elektrik – Elektronik Mühendisliği ders içerikleri

Elektrik – Elektronik Mühendisliği ders içerikleri

 

Devre Teorisi I
Temel devre elemanları Kirchhoff yasaları node ve mesh analizleri kapasitörler ve indüktörler diyotlar birinci derece devreler ikinci derece devreler operasyonel yükselticiler elektriksel olmayan sistemlerin devre modellemesi
Devre Teorisi II
Fazörler kararlı hal analizi karmaşık güç üç fazlı devreler frekans tepkisi Laplace ve Fourier dönüşümlerinin devre analizine uygulanması iki kapılı devreler

CSSayısal Sistemler
Sayı sistemleri. Boole Cebri mantık ağları ve sadeleştirilmesi kanonik formlar. Tümleşik ardışıl devreler. Mantık Kapıları. Toplama kod çözme kodlama çoğullayıcı sayıcı flip-flop devreleri. Bellek ve programlanabilir mantık. Sayısal mantık tasarımı uygulamaları.
Doğrusal Cebir
Lineer cebir ile ilgili temel kavramlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Vektörler ve matrisler alt uzaylar lineer bağımsızlık ve bazlar determinantlar özdeğerler ve özvektörler.

Diferansiyel Denklemler
Teoremleri ve lineer cebir yöntemlerini kullanarak sıradan lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer diferansiyel denklemlerin genel teorisi Sabit katsayılı denklemler Laplace dönüşümü kuvvet serisi çözümleri Bessel denklemi sınır değer problemleri. Fourier serileri.

Elektromanyetik Alan Teorisi I
Vektör analizlerinin kısa tekrarı. Statik elektrik alanlar Coulomb yasası Gauss yasası Elektrik potansiyeli dielektrikler kapasitörler elektrostatik enerji Poisson ve Laplace denklemleri. Sabit elektrik akımı Ohm yasası Kirchoff yasası Joule yasası. Statik manyetik alanlar Vektör potansiyeli Biot-Savart yasası Manyetizasyon Manyetik enerji kuvvet ve tork. Maxwell denklemleri ve düzlemsel dalgaların yayılımı.

Elektromanyetik Alan Teorisi II
Maxwell denklemleri. Kayıplı ortamlarda düzlemsel dalgalar. Poynting vektörü. Düzlemsel sınırlarda düzlemsel dalgalar. İletim hatları Dalga özellikleri Smith çizelgesi and empedans uygunlaştırma. Dikdörtgen dairesel ve dielektrik dalga kılavuzları. Boşluk rezonatörleri. Anten teknolojisi.

Sinyal and Sistemler
Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyallerin işlenmesine analizine ve sentezine giriş. Nedensellik kararlılık doğrusallık ve zamansal değişimsizlik prensipleri. Zaman ve frekans bölgelerinde sinyal gösterimleri. Doğrusal zaman-değişimsiz (LTI) sistemler giriş/çıkış ilişkileri evrişim ve dürtü yanıtı. Fourier dönüşümleri LTI sistemlerin spektral yanıtı ve süzgeçleme. Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümleri. Laplace dönüşümü ve Z dönüşümü.
CS veya CS
Yarı iletken aygıt prensipleri
Yarı iletkenlere giriş kristal yapısı enerji bant yapısı elektriksel hareketlilik doping p-n birleşimleri metal-oksit-yarı iletken kapasitörler metal-yarı iletken birleşimleri bipolar birleşim transistörleri MOSFET konularını incelemeyi hedefliyor.

Analog Elektronik
Transistor küçük sinyal analizi tek basamak yükselticiler frekans tepkisi çok basamaklı transistör yükselticiler geri besleme diferansiyel yükselticiler operasyonel yükselticiler

Olasılık Kuramına Giriş ve Rassal Sistem Analizi
Olasılık modeli ayrık ve sürekli rassal değişkenler. Dönüşüm teknikleri ve rassal değişkenlerin toplamı. Bernoulli ve Poisson rassal süreçler. Ayrık-zamanlı Markov zincirleri. Markov and Chebyshev eşitsizlikleri ve limit teoremleri. En büyük olabilirlik (ML) kestirimi en büyük sonsal (MAP) kestirimi ve Bayes istatiksel hipotez testleri.

–Telekomünikasyona Giriş
Sinyal analizi ve iletimi. Genlik kiplenimi (AM) dördün genlik kiplenimi (QAM) ve frekans kiplenimi (FM). Evre kenetleme döngüsü. Örnekleme nicemleme darbe iletimi ve sayısal veri iletimi. Yeni sayısal haberleşme teknolojileri.

Geribildirim ve Kontrol sistemleri
Açık ve kapalı çevrim kontrol sistemleri. Durum denklermleri. Transfer fonksiyonları. Blok diagramları. Lineer sistemlerin dinamiği. Routh-Hurwitz ve Nyquist kararlılık testleri. Kontrol edilebilirlik gözlenebilirlik. Root-locus analizi.

Enerji Dönüşümü
Manyetik kuplajlı devreler transformatörler elektromekanik enerji dönüşümünün temelleri AC ve DC makinalar DC/DC enerji dönüşümü diğer (solar titreşim termal) enerji dönüşümü teknikleri

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

CSMikroişlemciler
Mikroişlemcilere giriş temel mikroişlemci yapıları ve işlemleri. Veri yolu organizasyonu adresleme çeşitleri komut seti zamanlama analizi kesme programlaması seri ve paralel haberleşme bellek. Assembly dili programlaması
Temel Optik ve Fotonik
Optik ve fotonik kısa tarihçesi dalga hareketi elektromanyetik teori fotonlar ve ışık ışığın yayılması ve geometrik optik dalgaların süperpozisyon özellikleri polarizasyon girişim kırınım Fourier optik eş fazlılık teorisinin temelleri modern optik.

Ağlar ve Sistemler
Çizge kuramı sosyal ağlar ve oyun kuramı. Ağlar üzerinde stratejik etkileşimler World-Wide Web ağ dinamikleri topluluk modelleri yapısal modeller ve toplam hareket modelleri.
ve (veya danışman onayı)
Dijital Elektronik
Transistör-transistör mantık devreleri CMOS mantık tasarımı ters-çeviriciler mantık kapıları tekrarlamalı devreler Schmitt tetikleyicisi hafıza tasarımı analog-dijital ve dijital-analog dönüştürücüleri

VLSI Tasarım
VLSI’a giriş transistor devre modellemesi çoklu eleman CMOS tasarımı yapısal tasarım fiziksel devre planı

RF Tasarımı ve Mikrodalga Mühendisliği
Elektromanyetizma ve iletim hatları teorilerinin kısa tekrarı. Mikrodalga netvörk analizi empedans ve admitans matriksleri S matriksi. ABCD matriksi. Mikroşerit devrelerin analizleri. Mikrodalga rezonatörler. Güç bölücüler ve bağlaştırıcılar. Mikrodalga filtreler. RF yükselticileri. RF osilatörleri.

Lazerler ve Fotonik
Elektromanyetizma teorisinin kısa tekrarı ışığın elektromanyetik özellikleri radyasyon geometrik optik Gaussian ışın demetleri optik rezonatörlerin elektromanyetik modları ışığın madde ile etkileşimi klasik soğurma ve dağılma teorileri genişleme süreçleri Rayleigh saçılması spontan ve uyarılmış ışınımın kuantum teorisi optik kazanç lazer ışınım teorisi örnek lazer sistemleri Q-anahtarlamalı ve mod-kilitli lazerler.

Antenler Mühendisliği
Elektromanyetik yayınım konsepti. Anten parametreleri. Yayınım integralleri ve vektör potansiyelleri. Doğrusal tel antenler. Halka antenler. Anten dizileri. Huni antenler. Mikroşerit antenler. Yansıtıcı antenler.

İleri Optik ve Fotonik
Optik fotonik ve fiber optikteki temel kavramlar Maxwell denklemleri ışığın çeşitli ortamlarda ilerlemesi ve yansıması filtre ve ayna tasarımı. Interferometreler ve optik sistem tasarımı. Fresnel ve Fraunhoffer kırınımı. Gaussian ışık hüzmeleri ve lazer rezonatör tasarımı. Optik dalga kılavuzları optik fiberler ve fotonik aygıtlar.

Fotonik Malzemeler ve Aygıtlar
Fotonik malzeme ve cihazların özelliklerine ve uygulama alanlarına genel bakış yarı iletkenler foton detektörleri ışık yayan diyotlar optik detektörlerde gürültü anizotrokip malzemelerde ışık yayılımı Pockels ve Kerr etkileri ışık modülatörleri dielektrik dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalga yayılımı dalga dispersiyonu; doğrusal olmayan optik malzemeler ikinci harmonik üretimi Raman dönüştürücüler.

Nonlineer Optik
Doğrusal olmayan optik teknikleri ve bunun temel araştırma alanlarına uygulamaları. Elektro optik modülatörler harmonik üretimi ve frekans dönüştürme cihazları. Kendiliğinden faz modülasyonu doğrusal olmayan dalga yayılımı ve solitonlar. Işığın madde ile etkileşimi lazer operasyonu yoğunluk matrisi teknikleri doğrusal olmayan spektroskopi ve femtosaniye optik etkileşimi.

Çok Hızlı Fotonik
Mod-kilitleme yöntemleri femtosaniye darbe üretmede ileri teknikler optik dispersiyon ve dispersiyon tanzim yöntemleri ultrahızlı nonlineer optik kısa optik darbelerin şekillendirilmesi ultrahızlı darbelerle malzeme spektroskopisi.

Haberleşme Sistemlerinde Rastgele Sinyaller
Gauss rastgele değişkenler büyük sayılar yasası merkezi limit teoremi ve kestirim teknikleri. Rastgele süreçler durağanlık ergodiklik ilinti değişinti ve spektral güç yoğunlukları. Doğrusal sistemlerin rastgele sinyallere olan tepkileri. Markov zincirleri Poisson süreci and kuyruk sistemleri.

Sayısal Sinyal İşleme
Ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hızlı Fourier dönüşümü (FFT). Yukarı örnekleme aşağı örnekleme A/D ve D/A dönüşümleri. FIR ve IIR süzgeçlerinin analizi ve tasarımı. Sayısal süzgeçlerde nicemleme etkileri çok hızlı DSP ve süzgeç bankaları. Doğrusal öngörü ve Wiener ve Kalman süzgeçlerine giriş.

Sayısal Haberleşmeye Giriş
Sayısal haberleşme sistemlerinin genel yapısı gerçek ve karmaşık rastgele vektörler sinyal uzay gösterimleri. Sayısal kipleme/kipçözme teknikleri gürültülü kanallar üzerinden sayısal veri iletimi ve ideal alıcı dizaynı. Sayısal veri iletişiminde bit hata olasılığı. Simgelerarası girişim (ISI) ve denkleştirme teknikleri. Veri iletişimde temel sınırlar entropi kanal kapasitesi ve kodlama.

Kablosuz Haberleşme
Kablosuz haberleşme kanallarının tanımlanması ve kablosuz haberleşme kanal modelleri. Yol kaybı gölgelenme hızlı sönümleme yavaş sönümleme eşevre zamanı eşevre bant genişliği ve Doppler yayılımı. Sinyal sezimi çeşitleme ve kanal belirsizliği Hücresel sistemler çoklu erişim ve sinyal girişim kontrolü.

Haberleşmede Optimizasyon
Dışbükey kümeler dışbükey işlevler doğrusal programlama ve dışbükey programlama. Lagrange teknikleri bayır ve iç nokta yöntemleri. Ağ akış problemlerine en kısa yol problemlerine entropi enbüyültülmesine güç kontrolüne MMSE alıcılarına en küçük düzge yaklaşıklamalarına ve İnternet sıkışıklık kontrolü problemlerine uygulamaları.

Bilgisayar Ağları
Bu ders bilgisayar ağları ile ilgili temel bilgileri içerir. OSI ve TCP/IP mimarileri Uygulama katmanı (HTTP SMTP FTP DNS vs) Taşıma Katmanı (TCP UDP) Akış ve Tıkanıklık Kontrolü (Kayan Pencere Protokolleri) Ağ Katmanı (IPv IPv IP fragmentasyonu Link state ve Distance Vektör yönlendirme Algoritmaları OSPF RIP BGP) Veri Bağı Katmanı (Ortama erişim protokolleri ALOHA TDMA FDMA CSMA/CD vs.. hata düzeltme)
Sayısal Görüntü İşleme
Görüntü edinme depolama ve iletme. -D görüntü dönüşümleri görüntü pekiştirme görüntü onarımı görüntü sıkıştırma görüntü süzme ayrıt sezimi ve görüntü bölütleme. Görüntü ve video sıkıştırma standartları.

Mikrosistemlerde Transdüksiyon Mekanizmaları
Electromekanik transdüksiyon değişken kapasitörler piezoelektrik dönüşüm piezo-dirençler optik transdüksiyon sensörler tahrikleyiciler ve jeneratör örnekleri

Modern Fizik
Dersin içeriği görelilik kuramı elektromanyetik radyasyon parçacıkları parçacıkların dalga özellikleri Schrödinger denklemi Rutherford-Bohr atom modeli dalga mekaniğinde hidrojen modelinin incelenmesi istatiksel fizik katı-hal fiziği nükleer yapı ve radyoaktivite nükleer reaksiyonlar ve uygulamaları temel parçacıklar astrofizik genel görelilik ve kozmoloji.

Malzeme Bilimine Giriş
Dersin içeriği mühendislikte kullanılan malzemeler atom-arası bağlar kristal yapılar kristal olmayan (amorf) yapılar difüzyon maddelerin mekanik ve termal özellikleri faz-diyagramları ısıl işlem metaller seramikler ve camlar polimerler kompozit materyaller maddelerin elektriksel optiksel özellikleri yarı-iletken materyaller manyetik materyaller çevre bozulması ve material seçme.

Katıhal Fiziğine Giriş
Bu ders atomlar arası bağların maddelerin elektriksel optik ve manyetik özelliklerini nasıl etkilediğini inceler. Dersin içeriği kristal yapıları katılardaki atomik titreşimler (fononlar) maddelerin termal özelliklerinin temelleri metal ve yarı iletkenlerde elektron iletimi ve yarıiletkenlerde enerji bant yapılarına giriş konularını kapsar. Bu ders Yarıiletken Aygıt Fiziği ve katı hal elektronik/mekanik yapılar konularını kapsayan derslere temel oluşturması için öneriliyor.

BIO İleri Biyoloji
Mühendisliğin bilimsel ilkelerin uygulaması olması sebebi ile mühendisler için modern bilimsel gelişmeleri nasıl takip edebileceklerini bilmek önem taşımaktadır. İleri biyoloji dersi kapsamında başlıca bilimsel literatürün nasıl okunması ve değerlendirilmesi gerektiği işlenecek ve yeni bilimsel buluşların nasıl sunulması gerektiği öğretilecektir. Mühendislikteki biyolojik uygulamaların güncel gelişmelerine odaklanılarak eleştirel okuma ve düşünme yetenekleri geliştirlecek ve bilimsel gelişmelerin nasıl mütelaa edilmesi gerektiği öğretilecektir.
SCI
Mühendislikte Nümerik Metodlar
Lineer sistem çözümleri interpolasyon ve eğri çakıştırma nümerik türev ve integral diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri sınır değer problemleri hata tahmini kararlılık analizi sonlu elemanlar yöntemi.

Related Post